Bezpieczne Ferie 2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zachęca do zapoznania się z  informacjami dotyczącymi akcji Bezpieczne Ferie 2019.

Informacje znajdują się na stronach  Głównego  Inspektoratu Sanitarnego : –  „Bezpieczne ferie – wytyczne i zalecenia”, „Patent na bezpieczne ferie”,film edukacyjny- „Bezpieczne ferie” . Materiały edukacyjne zawierają również  list do rodziców, w którym Główny Inspektor Sanitarny oraz  Komendant Główny Policji  przestrzegają przed niebezpieczeństwem zażywania substancji psychoaktywnych.

https://gis.gov.pl/wypoczynek/bezpieczneferie-wytyczne-i-zalecenia-gis/?fbclid=IwAR2CAvx0Ay2adv1M5bujfMmUPt8QuIhuUqczNqFS8Q6HTyUT1tz8FVdWddo

Terminy rekrutacji 2019 r. dla absolwentów gimnazjum.

Informujemy że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce: Szkoły i placówki/Rekrutacja znajduje się

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów.

Tabelę z terminami określonymi w w/w zarządzeniu nasi uczniowie otrzymali w szkole.

Zmiana Inspektora Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów – Gorce

 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com ; Mariusz  Kucharczyk 791 855 343

 

 

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 1. a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
 2. b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

 

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do swoich danych
 2. b) do ograniczenia przetwarzania
 3. c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów – Gorce

 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com ; Mariusz  Kucharczyk 791 855 343

 

3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 1. a) realizacji zadań wynikających ze statutu Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
 2. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
 4. d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
 3. c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 1. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
 2. e) do przenoszenia danych,
 3. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Świąteczne życzenia

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności  życzymy Wam radości, aby się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Świąteczne prezenty dla małych dzieci

 

Ze świątecznymi  torbami i paczkami pojechała dziś trójka naszej młodzieży do Domu Dziecka w Wałbrzychu. Gimnazjaliści, jak co roku zebrali środki czystości i zabawki by przekazać małym dzieciom. Największą radość sprawiły pluszowe misie, które szybko przełamały ich początkową nieśmiałość. Z podziękowaniem dla młodzieży gimnazjalnej – dyrektor.

 

Jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną?

   26 listopada 2018 r. nasza młodzież klas trzecich spotkała się w ramach zajęć zawodoznawczych z Panią Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju. Uczniowie poznali profile w jakich kształci ta szkoła oraz mogli zadawać pytania związane z warunkami nauki w tej szkole.

   Było to pierwsze spotkanie z tego cyklu. Myślimy, że pomoże to naszej młodzieży w decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia.