Dzień 2 listopada 2018 r. – wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy, że dzień 2 listopada 2018 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie wymagający zapewnienia w tym dniu opieki na terenie szkoły, będą mieć zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Powyższą potrzebę należy zgłosić pedagogowi szkolnemu do dnia 31 pażdziernika 2018 r. do godziny 12.00.

Szkolny kalendarz roku szkolnego 2018/2019

I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3.09.2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12. 2018r. – 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe : 28.01.2019r. – 10.02.2019r.
 4. Egzamin gimnazjalny: 9 -10 -11.04.2019 r. ( termin dodatkowy: 3-4-5 06.2019 r.). Ogłoszenie wyników: 14.06.2019 r.
 5. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04. 2019 r. – 23.04.2019 r.
 6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2019 r.

II. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 1. 02.11.2018 r.
 2. 2-3-4.01.2019 r.
 3. 9-10-11.04.2019r.
 4. 02.05.2019 r.

III.Zebrania Wychowawców z Rodzicami

 1. 13.09.2018 r. godz. 16.45. – wybory do Oddziałowych Rad Rodziców i Rady Rodziców Szkoły.
 2. 15.11.2018 r. godz. 16.45.
 3. 10.01.2019 r. godz. 16.45. (miesiąc przed klasyfikacją semestralną)
 4. 14.02.2019r. godz. 16.45. (semestralne)
 5. 28.03.2019 r. godz. 16.45.
 6. 9.05.2019 r. godz. 16.45. ( miesiąc przed klasyfikacją roczną i końcową)

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół na rok szkolny 2019/2020 – briefing prasowy z udziałem wiceministra edukacji

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – to główny temat briefingu prasowego z udziałem wiceministra edukacji Macieja Kopcia, który odbył się w czwartek, 6 września br. Udział w nim wziął również Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów klas VIII szkoły podstawowej i klas III gimnazjów, dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Informacje z przeznaczeniem dla uczniów i ich rodziców będą aktualizowane i uzupełniane o nowe treści.

Warto podkreślić, że już wkrótce do uczniów i ich rodziców trafią ulotki dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Będą to kolejne materiały informacyjne związane z naborem do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Dodatkowo we wszystkich kuratoriach oświaty zostały utworzone specjalne punkty informacyjne, w których można uzyskać informacje dotyczące sytuacji szkół w województwie. Pełna lista kontaktów dostępna jest na stronie internetowej www.men.gov.pl/rekutacja/kontakty-do-kuratoriow.

W 2019 roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

Uczniowie, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum są takie same, ale inny jest sposób ich punktowania. Wynika to z odmiennego zakresu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

Warto przypomnieć, że w sierpniu br. szkołom podstawowym oraz gimnazjom został przekazany specjalnym plakat informujący o rekrutacji (można go pobrać także ze strony www.men.gov.pl/rekrutacja). Już w maju br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów uczniów, którzy w czerwcu 2019 r. ukończą naukę w szkole podstawowej i gimnazjum.