Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 
Dyrektor

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– referent ds. administracyjny

w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
w wymiarze 3/8 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, oprogramowania np. aplikacja Sekretariat, Kadry,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego i prawa pracy,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
 5. kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
 6. mile widziany co najmniej 2 letni staż pracy na wyżej wymienionym stanowisku lub podobnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 2. przeglądanie stron internetowych i skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i administracji,
 4. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 6. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 7. prowadzenie rejestrów dotyczących badań okresowych i przeglądów stanu technicznego i ppoż. budynku szkolnego,
 8. prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym (księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów, zakładanie i archiwizowanie arkuszy ocen,
 10. załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki,
 11. prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 12. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
 13. zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego i środków czystości,
 14. przygotowywanie planów i wykonywanie sprawozdań dotyczących placówki wynikających z odrębnych przepisów,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Wymagane dokumenty:

1)  dokumenty niezbędne:

a.       kopie dyplomów/świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,

b.      kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

c.       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e.       zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. administracyjnych

2)  dokumenty dodatkowe:

a.       CV,

b.      list motywacyjny,

c.       inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

3) Pismo o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do dnia  24 lipca 2018 r. wyłącznie pocztą na adres:

Gimnazjum nr 1
ul. L. Waryńskiego 10
58 – 370 Boguszów – Gorce

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych”.

Liczy się data wpływu.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i nie kompletne nie będą  rozpatrywane.
Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 27 lipca 2018 r. w gimnazjum w Boguszowie – Gorcach.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach.

 

 

 

Absolwentki u Burmistrza Boguszowa – Gorc

Nasze trzy tegoroczne Absolwentki z najwyższą średnią uzyskanych ocen gościły na spotkaniu u Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc. Uczennice wraz z Rodzicami zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami. Serdecznie  gratulujemy!

Nasza społeczność gratuluje również osiągnięć młodzieży z Gimnazjum nr 2.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców uczniów klas II

Warszawa, 18 maja 2018 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

 oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

 świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,

 szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gimnazjum nr 1 adres: 58- 370 Boguszów – Gorce, ul. Waryńskiego 10 nr telefonu: 74 844 94 73e-mail: szkola@gim1boguszow.pl
 2. Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji : e-mail: biuro@eduodo.pl tel.31 4112754
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
 1. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
 2. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
 1. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 2. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 3. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Życzenia dla Mam

Szanowne Mamy, proszę przyjąć w dniu Waszego święta życzenia zdrowia i pomyślności. Oby te dni i noce, radosne i smutne, dzieciom darowane nigdy nie były stracone. Byście nie tylko w tym dniu znajdowały pamięć, szacunek, pomoc i te symboliczne kwiaty … Z ukłonami dyrektor