Biblioteka

W naszym gimnazjum szczególnym miejscem jest dobrze wyposażona biblioteka, która co roku wzbogaca swoje zbiory i rozczytuje młodzież.

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy:

poniedziałek godz. :13.15 – 14.15

czwartek  godz.: 11.25 – 12.25

Załącznik
do Zarządzenia Nr 71/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1
w Boguszowie – Gorcach z dnia 9 października 2015 r.

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach
§1
1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników- ( należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników), materiałów edukacyjnych- (należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną), i przekazywania materiałów ćwiczeniowych – (należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności), oraz postępowanie w przypadku ich zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia.
2. Uczeń oraz jego rodzic/prawny opiekun są zapoznani z treścią niniejszego regulaminu i stosowania jego postanowień w praktyce.
3. Wypożyczenie podręczników jest dokonywane przez Nauczyciela bibliotekarza na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
4. Biblioteka szkolna gromadzi, ewidencjonuje i przechowuje podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć z zakresu kształcenia ogólnego.
5. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników jak również materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, a także przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
6. Biblioteka prowadzi rejestr wypożyczeń i zwrotów podręczników oraz materiałów edukacyjnych na indywidualnych kartach bądź kontach czytelnika. Dla materiałów ćwiczeniowych biblioteka nie prowadzi ewidencji wypożyczeń.
7. Zwrot wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych Nauczyciel bibliotekarz potwierdza w bazie użytkowników.
§ 2
1. Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczone uczniom stanowią własność Szkoły i są na stanie księgozbioru Biblioteki.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne użytkowane są przez okres minimum trzech lat.
3. Do wypożyczenia podręczników i materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie 1 w roku szkolnym 2015/2016 lub później.
4. Wypożyczanie odbywa się w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego.
5. Termin zwrotu podręczników i materiałów edukacyjnych mija z dniem 24 czerwca danego roku szkolnego, lub w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły
6. W uzasadnionych indywidualnych okolicznościach Szkoła ma prawo przedłużyć lub zażądać zwrotu wypożyczonych podręczników przed upływem terminu wskazanego w ust.5.
7. Przez uzasadnione okoliczności, o których mowa w ust. 6, rozumie się w szczególności przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego, przejście do innej szkoły, objęcie ucznia specjalnymi formami nauki lub wychowania.
§3
1. Na początku roku szkolnego, najpóźniej do dnia wskazanego w §2 ust. 4 uczniowie przy udziale Wychowawcy pobierają z Biblioteki podręczniki , materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
2. Na zebraniu z Rodzicami i uczniami po zakończeniu procedur rekrutacji, Dyrektor lub inny wyznaczony Nauczyciel informuje o zasadach odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne. Powtórzenie informacji odbywa się na pierwszym zebraniu Wychowawcy z Rodzicami w danym roku szkolnym. Przyjęcie informacji do wiadomości Rodzice potwierdzają pisemnie.
3. Wychowawca cyklicznie sprawdza stan podręczników i materiałów edukacyjnych.
§ 4
1. Uczeń zobowiązany jest po otrzymaniu podręcznika, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych wpisać swoje imię, nazwisko i klasę w przeznaczonej do tego celu w podręcznikach metryczce.
2. Uczeń jest obowiązany zwrócić do Biblioteki podręczniki i materiały edukacyjne w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania. Uczeń nie zwraca materiałów ćwiczeniowych.
3. Zabrania się w szczególności:
a) wyrywania kartek z podręcznika,
b) robienia w podręczniku notatek i innych wpisów przy pomocy długopisu, ołówka itp.,
c) sklejania kartek podręcznika,
d) brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,
e) nacinania kartek, zaginanie ich rogów
4. Czynności o których mowa w ust.2, oznaczają uszkodzenie podręczników bądź materiałów edukacyjnych.
5. Przez zniszczenie podręczników rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innych wad fizycznych, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiału edukacyjnego .
§ 5
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników i materiałów edukacyjnych w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 Rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu .
2. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa Dyrektor Szkoły.

§ 6
1. Po pierwszym roku szkolnym Bibliotekarz dokonuje ewaluacji funkcjonowania n/n regulaminu.
2. W sytuacjach spornych decydujący głos przypada Dyrektorowi Szkoły.
3. Organem uprawnionym do zmian niniejszego Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.
§ 7
Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 r.

 

Dodaj komentarz