Program wychowawczo- profilaktyczny

 

 

PROGRAM

 WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

Gimnazjum nr 1
w Boguszowie – Gorcach

napisany przy udziale Rodziców.

 

 

 

 

 

 

Program realizowany w roku szkolnym:

2017/18 i 2018/19

 

 

Podstawa prawna:

–  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – art. 72

– Konwencja o prawach Dziecka – art. 3, art. 19, art.33

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017   r. poz.60);

– Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);

–  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. Ust. nr 35 poz. 230 z p.zm.)

– Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz.U. nr 179 poz. 1485)

– Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

– Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1643);

– Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2014 poz. 803).

– Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. nr 10 poz. 96).

– Rozporządzenie MEN z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Poz. 300).

– Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

– Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

– Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

– Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV

– Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Wśród Dzieci i Młodzieży z dnia 13 stycznia 2004r.

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły:

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny,
każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

 

 

 

 

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE – WPROWADZENIE

Wychowanie uczniów w naszej szkole stawiamy na równi z wiedzą i umiejętnościami ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój osobowy i kształcenie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych.

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość człowieka i najistotniejsze wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi do wychowania swoich dzieci są rodzice – działania podejmowane przez szkołę mają za zadanie wspomagać i uzupełniać w tym zakresie rodziców.

Program opracowano przy współudziale Rodziców, uwzględniając zadania wychowawcze określone w ustawach i rozporządzeniach oświatowych, programach nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dokumentach wewnątrzszkolnych uwzględniając  opinie i oczekiwania Rodziców i społeczności lokalnej .

WYCHOWANIE  to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Na pozór może się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które zakłócają jego rozwój. Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.

Takie widzenie wychowania i profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom. Do dobrego wypełnienia własnych zadań niezbędna jest wiedza nie tylko o współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeniach, ale przede wszystkim o naturze człowieka, celu życia ludzkiego, jak również o mechanizmach psychologicznych prowadzących do destrukcji.

 

Program opiera się na założeniu, że efektywną formą jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej, oraz rozwoju osobowości. Realizacji programu mają służyć działania szkoły, oddziaływania nauczycieli skierowane na osobowość wychowanka. Dostarczanie uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenie w umiejętności służące lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i jest realizowany przez wszystkich  nauczycieli.

Szkoła realizuje cele zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” oraz w „Statucie” Gimnazjum nr1  ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawczo – profilaktyczne, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, wychowanie do wartości, rozwijanie kompetencji czytelniczych, upowszechnianie czytelnictwa u młodzieży. poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomizacji regionu, kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Stosowane strategie:

 1. Informacyjna – ma na celu dostarczać adekwatne informacje na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwić dokonanie racjonalnego wyboru
 2. Edukacyjna – ma na celu pomoc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, takich jak: umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom otoczenia, radzenia sobie w sytuacji przemocy i zagrożenia itp.
 3. Alternatywna – ma na celu stworzenie możliwości realizowania ważnych potrzeb społecznych poprzez pozytywną działalność, np. sport, działalność artystyczną czy społeczną – umożliwia uczniom zaspokojenie potrzeb aktywności, osiągania sukcesu, uznania, przynależności
 4. Interwencyjna – ma na celu pomoc uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie ich w sytuacjach kryzysowych

Działania wychowawczo – profilaktyczne  skierowane do uczniów:

Informacyjne

 • dostarczanie informacji na temat prawnych i moralnych skutków agresji, łamania prawa, nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa
 • zapoznanie uczniów z systemem pomocy oferowanej przez szkołę
 • zapoznanie uczniów z procedurą załatwiania spraw i problemów
 • zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, regulaminem szkoły, programem wychowawczym.

 

Edukacyjne

 • zajęcia prowadzone w ramach godzin z wychowawcą – trening umiejętności społecznych /empatia, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, autoprezentacja /
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień,
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia,
 • zajęcia na temat rozpoznawania zachowań agresywnych, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, konstruktywnego reagowania w sytuacjach napięcia, radzenia sobie ze stresem i frustracją,
 • zajęcia z zakresu technik efektywnej nauki.

 

Interwencyjne

 • rozpoznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej,
 • wyodrębnienie grup podwyższonego ryzyka / uczniów mających wysoką absencję na zajęciach szkolnych, uczniów drugorocznych, mających niepowodzenia szkolne, uczniów mających trudności w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, wyalienowanych,
 • pomoc uczniom w planowaniu i organizowaniu nauki własnej,
 • pedagogizacja rodziców,
 • indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna nad uczniem z grupy ryzyka,
 • konsekwentne i natychmiastowe reagowanie na wszelkiego rodzaju akty przemocy oraz nieprawidłowości w zachowaniu uczniów.

 

Działania profilaktyczno-wychowawcze skierowane do Rodziców:

Informacyjne

 • organizacja systematycznych zebrań i konsultacji dla rodziców,
 • przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej,
 • informowanie o prawach i obowiązkach rodzica ucznia.

Edukacyjne

 • pedagogizacja rodziców
 • zapoznanie rodziców z ofertą pomocy ze strony instytucji wspierających rodzinę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych

 

Alternatywne

 • rozmowy indywidualne z rodzicami – profilaktyczne, wspierające, mediacyjne itp.

Interwencyjne

 • dbanie o dobro dziecka – interwencja w przypadku niekorzystnej, zagrażającej prawidłowemu rozwojowi dziecka sytuacji rodzinnej,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę w działaniach opiekuńczo-wychowawczych.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Program profilaktyczny naszej szkoły powstał w oparciu o podstawę programową. Treści dotyczące psychoprofilaktyki zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego zawierają: promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, prawidłowości i trudności rozwojowych okresu dojrzewania oraz profilaktykę uzależnień.

 

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 • Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego.
 • Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, który:
 1. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.
 2. Opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców i jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

Szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzą wspólną całość, a  ich  realizacja jest zadaniem zarówno całej szkoły i każdego nauczyciela.

Ogólne zadania wychowawczo -profilaktyczne:

 1. Tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobistemu (intelektualnemu, moralnemu, psychicznemu, zdrowotnemu, estetycznemu).
 2. Wpajanie zasad życia społecznego – przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata – kształtowanie postaw młodego Europejczyka.
 3. Eliminowanie czynników ryzyka i przeciwdziałanie im, czyli profilaktyka zagrożeń wieku dorastania; środki  psychoaktywne, cyberprzemoc, zachowania autoagresywne, samobójstwa.
 4. Tworzenie zdrowej atmosfery wokół ucznia.
 5. Działania wzmacniające czynniki chroniące przed patologią.
 6. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju młodego człowieka jako jednostki zdolnej do życia w ramach różnych wspólnot.

 

Cele szczegółowe:

 1. Integracja w środowisku szkolnym.
 2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie, bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych.
 3. Budowa poczucia własnej wartości.
 4.   Kształtowanie postawy tolerancyjnej, umiejętności negocjacji i  kompromisu.
 5. Zachęcanie uczniów do pokonywania trudności i wskazywanie, jak mogą to zrobić.
 6.    Wywoływanie chęci akceptacji siebie i utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań..

 

 1. Savoire – vivre zasadą dobrego zachowania.
 2.  Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za los własny i innych
 3. Wdrażanie do samorządności.
 4. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Prawa człowieka i obywatela.
 5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny,    społeczności europejskiej.
 6. Przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych – preorientacja zawodowa.
 7. Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki, sposoby motywowania do nauki.
 8. 1. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole
 9. Zapobieganie uzależnieniom  i  niedostosowaniu społecznemu
 10. Propagowanie zdrowego trybu  życia oraz pozytywnych wzorców zachowań.
 11. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela:

Osobowość nauczyciela:

 • czynna sympatia (przyjaciel i doradca) – umiejętność kontaktu z młodzież,
 • konsekwencja w postępowaniu,
 • poszanowanie godności ucznia, jego uczuć osobistych,
 • sprawiedliwość ( równość kryteriów postępowania i oceniania), / kredyt zaufania jakim powinniśmy obdarzyć młodzież (nie zamykać drogi do poprawy na przyszłość),
 • kultura słowna – formy grzecznościowe,
 • własny przykład (kultura osobista),
 • umiejętność budowania własnego autorytetu.

Zadania nauczyciela:

 • komunikatywność,
 • rzetelność w wykonywaniu podjętych zadań,
 • indywidualizowanie metod i wymagań,
 • nauczyciel mediator,
 • motywowanie ucznia do nauki,
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • współpraca – pedagog, rodzic, wychowawca, dyrektor,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 • przygotowanie ucznia do zadań w życiu zawodowym i publicznym.

Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych

zajęć edukacyjnych:

 • Uczyć umiejętności współdziałania w zespole, więzi międzyludzkich,
 • Kształtować umiejętności planowania, organizowania, oceniania własnego uczenia się. Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę.
 • Uczyć umiejętności rozwiązywania problemów, technik negocjacyjnych.
 • Uczyć umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 • BHP – higiena pracy umysłowej.

 

Powinności wychowawców klasowych:

 • Znajomość każdego wychowanka, poznanie jego środowiska oraz utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 • Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 • Zapoznanie ucznia ze Statutem i  obowiązującymi regulaminami .
 • Obserwacja rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Wiara w możliwości wychowanka.
 • Okazywanie zaufania.
 • Integracja zespołu klasowego (wycieczki, imprezy klasowe i szkolne).
 • Konsekwentne stosowanie nagród i kar.
 • Docenianie wagi zgłaszanych spraw przez uczniów.
 • Rozstrzyganie spraw spornych.
 • Pomoc uczniom słabym.
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie ucznia.
 • Promocja klasy na tle szkoły.

Wychowawcze treści zawarte w statucie i regulaminie szkoły:

Przybliżanie uczniom i rodzicom procesu edukacyjnego szkoły, zapoznanie ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły:

 • Prawa i obowiązki ucznia wynikające z przepisów prawa szkolnego
 • Nagrody i kary,
 • Zasady i formy współdziałania z rodzicami,

Zintegrowanie działań podmiotów wychowawczych służących rozwojowi ucznia:

 • Organizacja życia wewnątrzklasowego
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za tradycję klasy, szkoły i regionu

Tradycje narodowe i szkolne:

 • Dzień chłopca
 • Dzień edukacji narodowej
 • Święto odzyskania niepodległości
 • Andrzejki
 • Światowy dzień ADIS
 • Mikołajki klasowe i ogólnoszkolne
 • Jasełka i wigilie klasowe
 • Uroczyste podsumowanie półrocza
 • Walentynki
 • Dzień kobiet
 • Dzień wiosny – festiwal talentów i pasji
 • Dzień ziemi
 • Konstytucja 3 maja
 • Dni Europy
 • Targi zawodoznawcze
 • Dzień dziecka
 • Wybory do samorządu uczniowskiego
 • akcje charytatywne m. in.: Akcja ,,Góra grosza’’, WOŚP, ,,Do serca przytul psa’’ i inne (wg harmonogramu SU)

 

Treści wychowawcze zawarte w ścieżkach edukacyjnych:

Edukacja czytelniczo – medialna

 • Kształtowanie umiejętności i potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji,
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki,
 • Budzenie potrzeb czytelniczych.
 • Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowań literackich:

– reprezentowanie szkoły w konkursach literackich,

– udział w uroczystości.

 

Edukacja filozoficzna

 • Umiejętności prezentacji i autoreklamy własnej osoby.
 • Kształtowanie osobowości ucznia jako osoby rozumnej, myślącej, umiejącej znaleźć swoje miejsce w życiu

Edukacja ekologiczna

 • Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska,
 • Wyrabianie nawyków zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Edukacja w zakresie segregowania śmieci.

 

 

Edukacja prozdrowotna

 • Poczucie odpowiedzialności a zdrowie własne i cudze,
 • Wdrażanie do walki z nałogami.
 • Wyrabianie przekonania, że zdrowie jest największa wartością,
 • Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Edukacja regionalna (Integracja Europejska)

 • Przygotowanie się do życia w społeczeństwie demokratycznym,
 • Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu,
 • Umiejętność prezentacji własnego regionu,
 • Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości.

Treści profilaktyczne programu  obejmują następujące zagadnienia:

 

 • Profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa w szkole i bezpiecznej drogi do szkoły;
 • Profilaktyka w zakresie bezpiecznych warunków nauki;
 • Profilaktyka uzależnień;
 • Profilaktyka promująca zdrowy i bezpieczny styl życia;
 • Profilaktyka podejmowania przedwczesnej inicjacji seksualnej;
 • Profilaktyka agresji;
 • Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki;
 • Preorientacja zawodowa;
 • Znajomość praw człowieka i obywatela;
Klasa III „JA I ŚWIAT”
Cel

ogólny

Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja Zasoby Potrzeby
C Profilaktyka

uzależnień

Zajęcia z wychowawcą (nauka umiejętności odmawiania) o szkodliwości nikotyny,

alkoholu, narkotyków, dopalacze,  telefony komórkowe, Internet, gry komputerowe (profilaktyka informacyjna) akcje profilaktyczne np.

Dzień bez papierosa).

Opracowanie strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

cały rok wychowawcy

pedagog

eksperci – goście rodzice

Analiza jakościowa

i  ilościowa

dokumentacji

szkolnej, ankieta,

prezentacje

materiałów na

forum szkoły.

Umiejętności i wiedza nauczycieli, scenariusze

lekcji, zasoby Internetu, materiały informacyjne,

ulotki, publikacje na stronie internetowej, filmy edukacyjne, prelekcje, poradniki dla rodziców.

Ankieta,

współpraca z

instytucjami,

opracowanie

strategii,

współpraca z

rodzicami.

A, B Przygotowanie do wyboru zawodu – preorientacja zawodowa. Zajęcia z  wychowawcą (poznaję siebie, poznaję zawody, przygotowuję się do wyboru szkoły i   zawodu), organizacja targów edukacyjnych, diagnoza – test predyspozycji zawodowych, przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych – udział uczniów w

zajęciach umożliwiających  poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych:

testy diagnostyczne, spotkania ze specjalistami, wizyty studyjne w zakładach pracy.  Udział w konkursach i inicjatywach związanych z doradztwem zawodowym.

 

cały rok wychowawcy

bibliotekarz

pedagog

zaproszeni

goście

Analiza jakościowa i ilościowa

dokumentacji

szkolnej,

ankieta, rozmowy

z uczniami, obserwacja. prezentacja materiałów na forum szkoły.

Umiejętności i wiedza n-li, scenariusze lekcji,

organizacja targów edukacyjny,  współpraca ze szkołami,  materiały

informacyjne, ulotki zasoby Internetu, filmy edukacyjne, prelekcje. Spotkania ze specjalistami, wizyty zewnętrzne, konkursy, projekty edukacyjne.

Ankieta,

współpraca z

instytucjami,

szkołami,

promocja w

środowisku

lokalnym,

scenariusze lekcji,

rozmowy

indywidualne

z uczniami. Współpraca z instytucjami, organizacja targów edukacyjnych.

 

 

 

 

A Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zajęcia z  wychowawcą  (radzenie sobie ze stresem, przygotowanie do egzaminu, autoprezentacja). cały rok wychowawcy

pedagog

zaproszeni

goście

Analiza jakościowa i ilościowa dokumentacji, szkolnej, ankieta, rozmowy z uczniami, obserwacja. Umiejętności i wiedza nauczycieli, scenariusze lekcji, zasoby Internetu, filmy edukacyjne. Ankieta,

scenariusze lekcji.

B Kształtowanie

postaw

obywatelskich.

Zajęcia z  wychowawcą  (prawa dziecka, prawa człowieka i obywatela, prawa rodziny), lekcje WOS udział w uroczystościach państwowych i organizacja imprez okolicznościowych.

 

cały rok wychowawcy

nauczyciele

pedagog

nauczyciel

WOS-u

samorząd

klasowy

SU

Analiza jakościowa

i ilościowa dokumentacji szkolnej, ankieta, rozmowy z uczniami, publikacje na stronie Internetowej szkoły.

Umiejętności i wiedza nauczycieli, scenariusze lekcji, kalendarz imprez. Ankieta,

scenariusze lekcji, organizacja i udział w imprezach okolicznościowych.

B Kształtowanie

postaw

społecznych.

Zajęcia z  wychowawcą  (rozwój umiejętności społecznych: podejmowanie decyzji, unikanie bójek, radzenie sobie z presją grupy, tolerancja, bezpieczeństwo moje i innych), wsparcie uczniów przez nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i wiary we własne możliwości. cały rok

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

Analiza jakościowa

i ilościowa dokumentacji szkolnej, ankieta, rozmowy z uczniami, publikacje na stronie Internetowej szkoły.

Umiejętności i wiedza nauczycieli, scenariusze lekcji. Ankieta,

scenariusze lekcji.

B Kształtowanie  odpowiedzialności za los własny i innych. Zajęcia z wychowawcą (wartości i  tradycje związane z rodziną, udział w życiu społecznym)

udział w akcjach charytatywnych i współpraca z organizacjami zajmujących się pomocą dla

potrzebującym.

cały rok wychowawcy

SU

Analiza jakościowa

i  ilościowa dokumentacji szkolnej, ankieta, rozmowy z uczniami obserwacja, publikacje na stronie Internetowej szkoły

 

Umiejętności

i  wiedza nauczycieli, współpraca z rodzicami, tradycje szkolne.

Ankieta,

scenariusze lekcji, akcje charytatywne, współpraca z instytucjami.

 

2

 

B Edukacja

ekologiczna.

Zajęcia z wychowawcą, biologia (wykorzystanie surowców wtórnych,  segregacja śmieci).

 

cały rok wychowawcy

nauczyciele

przedmiotów

przyrodniczych

Analiza jakościowa

i ilościowa

dokumentacji

szkolnej,

prezentowanie na

stronie Internetowej

– wpisy.

Umiejętności i wiedza n-li, obchody Dnia Ziemi,  kampania informacyjna – plakat, prezentacja multimedialna, ulotki itp. Scenariusze lekcji,

współpraca z instytucjami.

C Propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia z wychowawcą (prawidłowe odżywianie – diety, piramida żywieniowa, sport, relaks), sportowe zajęcia pozalekcyjne, tradycje szkolne „Dzień bez papierosa”, „Dzień walki z HIV” cały rok wychowawca

nauczyciele

pielęgniarka

zaproszeni

goście

Analiza dokumentacji szkolnej, wpisy na stronie Internetowej, plakaty, informacje w gablotach, prezentacje multimedialne. Baza, tradycje szkolne, wiedza i

kompetencje

nauczycieli,

kampania

informacyjna –

plakat, prezentacja

multimedialna,

ulotki itp.

pogadanki,

prelekcje.

Ankieta, spotkania z ekspertami.
C Kryzysy okresu dojrzewania. Zajęcia z wychowawcą (kryzys tożsamości i autorytetów oraz budowanie związków,

znaczenie rodziny w życiu człowieka), lekcje WOS-u, WdŻ (profilaktyka: wczesna inicjacja seksualna – antykoncepcja, pornografia, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna); świadomość zmian jakim podlega ciało w okresie dojrzewania,  dojrzewanie fizyczne, psychiczne i emocjonalne;

samobójstwa, autoagresja, zaburzenia emocjonalne.

cały rok wychowawca nauczyciel

WOS-u i WdŻ

rodzice, prelekcje – zaproszeni goście, np. lekarz,  pielęgniarka itp. spotkania z ekspertami

Analiza ankiety i dokumentacji pracy nauczyciela WOS-u,

WdŻ oraz wychowawcy

klasowego,

publikacje ze spotkań profilaktycznych prezentowane na stronie Internetowej.

Wiedza i kompetencje nauczycieli.

Program nauczania WOS-u, WdŻ, dokumentacja pracy pielęgniarki, wpisy w dzienniku lekcyjnym.

Scenariusze,

ankieta,

materiały,  informacyjne, ulotki

3

 

B Profilaktyka agresji – cyberprzemoc. Zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z mediów (Internet, TV, radio, video, czasopisma) uświadomienie zagrożeń wynikających z przebywania w sieci.

Poznanie alternatywnych, pozytywnych form spędzania czasu wolnego. Nabycie umiejętności świadomego korzystania ze środków masowego przekazu. Zwiększenie czujności rodziców/ opiekunów prawnych na wszelkie niebezpieczeństwa wynikające z korzystania z mediów, uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z  niekontrolowanego korzystania z mediów przez ich dzieci.

cały rok wychowawca

nauczyciel

informatyki

zaproszeni

goście

Analiza

dokumentacji

szkolnej,

wpisy na stronie Internetowej  szkoły, plakaty, informacje w gablotach, prezentacje multimedialne.

Wiedza i

kompetencje

nauczycieli,

kampania

informacyjna –

plakat, prezentacja

multimedialna,

ulotki,

pogadanki,

prelekcje.

Scenariusze lekcji,

ankieta,

materiały

informacyjne,

ulotki, materiały dla

rodziców.

B Frekwencja w szkole. Zapisy w regulaminach szkolnych, kontrola frekwencji, godzin nieusprawiedliwionych, spóźnień, rozmowy z rodzicami, z klasą poszukiwanie przyczyn wagarów, zespoły wychowawcze. cały rok wychowawca

pedagog

rodzice

Analiza pracy wychowawcy klasy, analiza miesięczna frekwencji klas. Zapisy w

regulaminie szkol, wypracowane sposoby postępowania.

Przestrzeganie zapisów zawartych  w Statucie – kryteria oceniania zachowania ;  obowiązujących przepisów dot. realizacji obowiązku szkolnego.
C Bezpieczeństwo

w szkole

i poza nią.

Kształtowanie samoodpowiedzialności

uczniów za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych. Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, promowanie bezpieczeństwa na co dzień. Diagnoza – newralgiczne miejsca na terenie szkoły, analiza wypadków uczniowskich

cały rok wychowawca

nauczyciele

pedagog

sekretariat

Analiza ankiety,

monitoring,

konkursy,

wystawa plakatów, analiza dokumentów- rejestr wypadków, dokumentacja zespołu ds. bezpieczeństwa.

Scenariusze zajęć z wychowawca, filmy edukacyjne – biblioteka, zasoby Internetu, zebrania z rodzicami, wystawa prac, gazetka tematyczna Scenariusze lekcji,

obserwacja, gazetki,

rozmowy

indywidualne

z uczniami i

rodzicami,

zebrania z rodzicami, minimalizacja czynników ryzyka na terenie szkoły.

4

 

 

 

B Poszanowanie

praw człowieka

Popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, obywatela oraz wzajemnego poszanowania godności człowieka na lekcjach WOS-u, historii, WdŻ i zajęciach  z wychowawcą;  edukacja anty dyskryminacja: budowanie świadomości dotyczącej różnorodności, postawy akceptacji i szacunku dla osób z grup mniejszościowych, przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom. cały rok wychowawca

nauczyciele

Analiza

dokumentacji pracy wychowawczej, prezentacja materiałów na forum szkoły.

Filmy edukacyjne, pogadanki, umieszczanie materiałów w gablotach i na stronie Internetowej szkoły, akcje informacyjne, projekcje filmowe. Scenariusze lekcji, zasoby biblioteki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszary działania Zadania Formy realizacji
I. Profilaktyka dotycząca bezpieczeństwa w szkole i bezpiecznej drogi do szkoły 1.  Kształtowanie samoodpowiedzialności uczniów za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych.

2.  Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

3.  Bezpieczeństwo uczniów podczas dowozów.

4.  Monitoring stanu bezpieczeństwa i zachowań ryzykownych w szkole.

5.  Zapoznanie uczniów z wewnętrznymi regulaminami dot. bezpieczeństwa oraz procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

6.  Kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy

–      godziny do dyspozycji wychowawcy

–   zebrania klasowe dla rodziców

-zebrania Samorządu Uczniowskiego

–    spotkania ze specjalistami

–    dyżury nauczycielskie podczas przerw

–   rozmowy indywidualne z uczniami

–   monitoring wizyjny

–   praca zespołu ds. bezpieczeństwa

II. Profilaktyka w zakresie bezpiecznych warunków nauki 1.  Zapoznanie uczniów i ich rodziców z regulaminami obowiązującymi w szkole

2.  Poznanie procedur postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

3.  Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

4. Podejmowanie działań zapobiegających nieprawidłowym postawom uczniowskim, przestrzegania zasad współżycia w społeczności szkolnej.

–    godziny do dyspozycji wychowawcy

–    zebrania klasowe dla rodziców

–   zebrania Samorządu uczniowskiego

–    apele dotyczące bezpieczeństwa

–    umieszczenie obowiązujących procedur na stronie internetowej

–    przeprowadzanie próbnych ewakuacji

–    spotkania z policjantem, strażakiem

–    zajęcia dydaktyczne

–    spotkania z pielęgniarką

–    dyżury nauczycielskie podczas przerw

–    monitoring

III. Profilaktyka uzależnień 1.   Przeciwdziałanie używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych (tytoń, alkohol, narkotyki, leki, dopalacze).

2.   Kształtowanie postawy asertywności wobec uzależnień.

3.   Zapobieganie uzależnieniu od mediów, komputera, Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych.

–      realizacja projektów i programów profilaktycznych

–      zajęcia profilaktyczne z pedagogiem, zaproszonymi gośćmi

–      konkursy tematyczne

–      godziny do dyspozycji wychowawcy

–    rozmowy indywidualne z uczniami

IV. Profilaktyka promująca zdrowy i bezpieczny styl życia. 1.   Promowanie zdrowego odżywiania.

2.   Stosowanie diet – ich wpływ na zdrowie człowieka, ryzyka i niebezpieczeństwo. Profilaktyka dot. zaburzeń odżywania i prawidłowego odżywania się.

3.   Aktywny wypoczynek.

4.   Zajęcia dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem.

5.   Pierwsza pomoc przedmedyczna.

–    zajęcia edukacyjne

–    zajęcia praktyczne

–      prelekcje z ekspertami

–    wycieczki krajoznawczo- turystyczne

–    letni wypoczynek (obóz harcerski, obóz sportowy, kolonie)

–    zajęcia pozalekcyjne (SKS, koła zainteresowań)

V. Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej 1. Promowanie

wstrzemięźliwości seksualnej do czasu osiągnięcia dojrzałości psychofizycznej.

2. Kształtowanie właściwego stosunku do płciowości – poszanowanie takich wartości jak: rodzina, miłość, małżeństwo.

3.   Kształtowanie dojrzałości psychoseksualnej, która wiąże się z podejmowaniem ważnych decyzji życiowych oraz przygotowanie do ról małżeńskich i rodzinnych.

Przeciwdziałanie pornografii oraz wykorzystywaniu seksualnemu.

 

 

 

–    zajęcia edukacyjne

–    godziny do dyspozycji  wychowawcy

–    indywidualne rozmowy pedagogiczne

–    zebrania tematyczne z rodzicami

–    zamieszczenie na stronie www szkoły publikacji

–    zajęcia edukacyjne

–    prelekcje z ekspertami

VI. Profilaktyka agresji 1.   Kształtowanie podstawowych kompetencji społecznych.

2.   Niwelowanie zachowań agresywnych uczniów i kształtowanie właściwej postawy wobec przemocy.

3.   Zjawisko cyberprzemocy, zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z mediów (Internet, TV, radio, video, czasopisma)

 

–    zajęcia psychoedukacyjne z pedagogiem szkolnym

–      godziny do dyspozycji wychowawcy

–    realizacja autorskich programów wychowawczo- profilaktycznych

–    indywidualne rozmowy z uczniem

–    konkursy tematyczne

–    kontrakty klasowe i indywidualne

–    projekcja filmów profilaktycznych

–      udział w ogólnopolskich programach i kampaniach społecznych

–    organizacja Festiwalu Talentów i Pasji  w ramach pierwszego dnia wiosny

VII. Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki 1.   Podejmowanie działań zapobiegających niepowodzeniom szkolnym

2.   Podniesienie frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych.

–    utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia – zwrotne przekazywanie informacji na temat osiągnięć ucznia w nauce oraz planowanych działań szkoły mających  na celu poprawę zaistniałej sytuacji

– ograniczenie niepowodzeń szkolnych

–    analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i podejmowanie działań zaradczych

–    indywidualne oddziaływania

wychowawczo-edukacyjne w zależności od potrzeb uczniów na podstawie opinii/orzeczenia PPP /dostosowanie wymagań edukacyjnych

–      realizacja zasad WSO – bieżące poddawanie kontroli stopnia opanowania wiedzy i umiejętności uczniów

–      oferta zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów dla uczniów mających braki w wiedzy

–      rozwijanie i poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań

–      systematyczne monitorowanie absencji i realizacji obowiązku nauki: – -przestrzeganie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych

–      wyjaśnianie przyczyn absencji na zajęciach szkolnych /rozmowy z uczniem, rodzicami, wychowawcą klasy, dyrekcją szkoły, pedagogiem / Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia:

–      konsultacje i zebrania dla rodziców wg harmonogramu

–      indywidualne konsultacje z rodzicami ucznia

–      zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach, wynikających ze Statutu szkoły, -uświadamianie uczniom wpływu absencji na wyniki w nauce

–      motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia poprzez system motywacji

–      udzielanie przez nauczycieli informacji zwrotnej i

 

 

 

 

 

 

 

 

  –      Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia:

–      konsultacje i zebrania dla rodziców wg harmonogramu

–      indywidualne konsultacje z rodzicami ucznia

–      zapoznanie uczniów i rodziców z konsekwencjami wysokiej absencji na zajęciach, wynikających ze Statutu Szkoły,

–      -uświadamianie uczniom wpływu absencji na wyniki w nauce

–      motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia poprzez system motywacji

–      udzielanie przez nauczycieli informacji zwrotnej i

ocenianie w sposób, który pomaga uczniom  uczyć się i planować swój indywidualny rozwój

– tworzenie klimatu i postaw do uczenia się przez całe życie.

 

VIII. Preorientacja zawodowa Przygotowanie uczniów do właściwego wyboru drogi edukacyjnej, zawodowej –   udział uczniów w zajęciach warsztatowych umożliwiających poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych /przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych/

–    zaznajamianie z charakterystyką poszczególnych zawodów -współpraca z instytucjami prowadzącymi zajęcia i poradnictwo zawodowe

–    diagnoza – testy diagnostyczne

–    spotkania ze specjalistami

IX. Znajomość praw człowieka i obywatela Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi i dokumentami określającymi prawa człowiek.

Działanie podnoszące wiedzę, umiejętności i wpływające na postawy, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz wspieranie równości i różnorodności, budowaniu świadomości dotyczącej różnorodności, postawy akceptacji   i

szacunku dla osób z grup mniejszościowych, przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom.

–      popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, obywatela na lekcjach WOS, historii, WdŻ i godzinach z wychowawcą.

–   w ramach godzin  z   wychowawcą wspólne oglądanie  filmów edukacyjnych, pogadanki z uczniami,

–      zamieszczanie materiałów w gablotach  i na stronie internetowej szkoły

 

Efekty, do których dążymy:

Absolwent naszego gimnazjum:

 • zna i rozumie normy i zasady funkcjonowania w szkole,
 • zna własne prawa i obowiązki,
 • szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 • chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej, współtworzy i respektuje normy grupowe,
 • rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i właściwie reaguje w określonych sytuacjach życiowych,
 • potrafi otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania,
 • potrafi odmówić i powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku,
 • umie zauważyć osobę potrzebującą pomocy i potrafi jej pomóc,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować
 • potrafi planować działanie i dążyć do wyznaczonego celu,
 • dokonuje właściwego wyboru szkoły i zawodu.

Harmonogram działań wychowawczych:

 • załącznik nr 2 – klasa II
 • załącznik nr 3 – klasa III
 • Klasa II „JA I ŚRODOWISKO”
  Cel

  ogólny

  Cele operacyjne Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja Zasoby Potrzeby
  B, C Profilaktyka

  zachowań

  agresywnych

   Zajęcia z wychowawcą:

  –  rozpoznawanie i wyrażanie emocji

  –  prawidłowa komunikacja

  –  nauka empatii

  –  tolerancja

  –  asertywność

  –  negocjacje

  dyżury nauczycieli, zwracanie uwagi na negatywne zachowania uczniów, zajęcia grupowe z elementami socjoterapii.

  cały rok wychowawca,

  nauczyciele,

  pedagog,

   

  Analiza jakościowa i ilościowa dokumentacji szkolnej, analiza ankiet, analiza protokołów RP, obserwacja, informacje na stronie internetowej. Regulaminy i procedury obowiązujące w szkole, dyżury nauczycieli, scenariusze lekcji, umiejętności, doświadczenie wychowawcze nauczycieli, filmy edukacyjne – biblioteka, zasoby Internetu. Ankiety,

  scenariusze lekcji, zintegrowane działanie kadry, współpraca z instytucjami.

  C Profilaktyka

  uzależnień

  Zajęcia z  wychowawcą:

  –   sytuacje, w których dochodzi do kontaktu z używkami

  –   sposoby mówienia „nie”

  –  fazy uzależnienia

  –   sposoby i dostępne formy pomocy dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem,

  –    o szkodliwości nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy,

  –   uzależnienia behawioralne: telefon, Internet, gry komputerowe

  (profilaktyka informacyjna)

  – akcje profilaktyczne np. Dzień  bez papierosa.

   

  cały rok wychowawca

  nauczyciele

  pedagog

  rodzice

  zaproszeni goście

  Analiza jakościowa i

  ilościowa

  dokumentacji

  szkolnej,

  analiza ankiet,

  obserwacja,

  prezentacje

  materiałów na forum

  szkoły.

  System nagród i kar, dyżury nauczycieli, scenariusze lekcji, umiejętności, doświadczenie,

  materiały informacyjne, ulotki, publikacje na stronie Internetowej, filmy edukacyjne, prelekcje materiały dla rodziców – poradniki.

  Ankiety,

  scenariusze lekcji,

  zintegrowane

  działanie kadry,

  opracowanie

  strategii,

  współpraca z

  rodzicami.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opracowanie strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych, skierowanych do młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
  B Edukacja

  ekologiczna

   Zajęcia z wychowawcą (stosunek do zwierząt i do roślin), biologia Dzień  Ziemi,  segregacja śmieci cały rok wychowawcy

  nauczyciele

  Analiza dokumentacji szkolnej, obserwacja, prezentowanie na stronie Internetowej – wpisy. Tradycje szkolne, baza,

  kompetencje nauczycieli  kampania informacyjna – plakaty, prezentacje multimedialna, ulotki.

  Scenariusze lekcji,

  materiały

  informacyjne,

  ulotki.

   

  C Kryzysy okresu dojrzewania  Zajęcia z wychowawcą (kryzys tożsamości i autorytetów oraz budowanie związków, znaczenie rodziny w życiu człowieka)

  WOS, WdŻ;

  profilaktyka: wczesna inicjacja seksualna, pornografia.

  cały rok wychowawca,  nauczyciele WOS-u, WdŻ,  rodzice

  zaproszeni goście np. lekarz, pielęgniarka itp.

  Analiza ankiety i dokumentacji nauczyciela WOS-u,

  WdŻ oraz pracy wychowawcy klasowego

  publikacje ze spotkań profilaktycznych prezentowane na stronie Internetowej

  Wiedza i kompetencje nauczycieli program nauczania WOS-u, WdŻ dokumentacja pracy pielęgniarki, wpisy w dzienniku lekcyjnym prelekcje. Scenariusze,

  ankieta,

  materiały

  informacyjne

  ulotki.

  A Kształtowanie

  zainteresowań

   Zajęcia z wychowawcą przygotowane przez uczniów – prezentacja hobby, sposobów spędzania czasu wolnego, motywowanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach

  projekty edukacyjne

  cały rok uczniowie

  wychowawca

  nauczyciele

  Udział w konkursach analiza, ankiety, projekt edukacyjny. Zadania

  ogólnoszkolne

  Ankieta,

  projekt

  edukacyjny.

   

   

   

   

   

   

   

  A, B Przygotowanie do wyboru zawodu    Zajęcia z wychowawcą (czynniki ważne przy wyborze szkoły, źródła informacji o zawodach), przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych – udział uczniów w zajęciach umożliwiających poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych: testy diagnostyczne, spotkania ze specjalistami, wizyty studyjne w zakładach pracy. Udział w konkursach i inicjatywach związanych z doradztwem zawodowym. cały rok wychowawca

  bibliotekarz

  pedagog

  zaproszeni goście

  Analiza dokumentacji

  wychowawcy,

  analiza ankiety, rozmowy z uczniami, obserwacja, prezentacja materiałów na forum szkoły.

  Wiedza i kompetencje nauczycieli, scenariusze lekcji, materiały

  informacyjne, ulotki, zasoby Internetu, filmy edukacyjne, prelekcje, spotkania ze specjalistami, wizyty zewnętrzne, konkursy, projekty edukacyjne.

  Ankieta,

  arkusz

  obserwacji,

  współpraca z

  instytucjami,

  szkołami,

  promocja w

  środowisku

  lokalnym

  scenariusze lekcji,

  rozmowy

  indywidualne

  z uczniami,

  współpraca z

  instytucjami.

  B Kształtowanie

  postaw

  społecznych

  Propagowanie działań związanych z samorządnością uczniów, angażowanie ucznia w prace na rzecz szkoły,  scenariusze zajęć z wychowawcą nt. savoire – vivre, wsparcie uczniów przez nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i wiary we własne możliwości. cały rok wychowawcy nauczyciele SU i opiekunowie rodzice Analiza dokumentacji SU, obserwacja, analiza pracy wychowawcy. Tradycje szkolne, doświadczenie w pracy wychowawczej, wdrażaniu do samorządności, filmy edukacyjne – biblioteka, zasoby Internetu Arkusz

  obserwacji.

  C Propagowanie zdrowego stylu

  życia.

  Zajęcia z wychowawcą  (prawidłowe

  odżywianie – diety, piramida żywieniowa, sport, relaks) sportowe zajęcia pozalekcyjne,  tradycje szkolne „Dzień bez papierosa”, „Dzień walki z HIV”.

  cały rok wychowawca

  nauczyciele pielęgniarka

  zaproszeni goście

  Analiza dokumentacji  szkolnej, wpisy na

  stronie Internetowej,

  plakaty informacje,

  prezentacje

  multimedialne.

  Baza, tradycje szkolne,

  wiedza i kompetencje nauczycieli, kampania informacyjna – plakat, prezentacja multimedialna, ulotki itp.

  pogadanki, prelekcje

  Ankieta, spotkania

  z ekspertami.

   

   

   

   

   

   

  B Frekwencja w szkole Zapisy w regulaminach szkolnych, kontrola frekwencji, godzin nieusprawiedliwionych, spóźnień rozmowy z rodzicami, z klasą poszukiwanie przyczyn wagarów, zespoły wychowawcze. cały rok wychowawca

  pedagog

  rodzice

  Analiza pracy wychowawcy klasy, analiza miesięczna frekwencji klas. Zapisy w regulaminie szkol.,

  wypracowane

  sposoby

  postępowania.

  Przestrzeganie zapisów w Statucie – kryteria oceniania zachowania ;  obowiązujących przepisów dot. realizacji obowiązku szkolnego.
  C Bezpieczeństwo w szkole i poza nią. Kształtowanie samo-odpowiedzialności uczniów za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych, kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, promowanie bezpieczeństwa na co dzień. cały rok wychowawca

  nauczyciele

  pedagog

  Analiza ankiety,

  monitoring,

  konkursy,

  wystawa plakatów.

  Scenariusze zajęć z wychowawcą, filmy edukacyjne – biblioteka, zasoby Internetu, zebrania z rodzicami, wystawa prac, gazetka tematyczna. Ankieta,

  scenariusze lekcji,

  obserwacja,

  rozmowy

  indywidualne

  z uczniami i

  rodzicami,

  zebrania z

  rodzicami,

  wystrój tablic

  korytarzowych.

  B Poszanowanie praw człowieka. Popularyzacja wiedzy na temat praw człowieka, dziecka, obywatela oraz wzajemnego poszanowania godności człowieka na lekcjach historii. cały rok wychowawca

  nauczyciele

  Analiza

  dokumentacji pracy wychowawczej, prezentacja materiałów na forum.

  Filmy edukacyjne, pogadanki, umieszczanie materiałów w gablotach i na stronie Internetowej. Scenariusze lekcji, zasoby biblioteki.

   

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 1
W BOGUSZOWIE – GORCACH

MISJA
GIMNAZJUM NR 1 W BOGUSZOWIE – GORCACH:

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny,
każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

Wychowanie uczniów w naszej szkole stawiamy na równi z wiedzą i umiejętnościami ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój osobowy i kształcenie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych.

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość człowieka i najistotniejsze wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi do wychowania swoich dzieci są rodzice – działania podejmowane przez szkołę mają za zadanie wspomagać i uzupełniać w tym zakresie rodziców.

Program opracowano uwzględniając zadania wychowawcze określone w ustawach i rozporządzeniach oświatowych, programach nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dokumentach wewnątrzszkolnych a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej.

Gimnazjum realizuje cele zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” oraz w „Statucie Gimnazjum” ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze – tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomizacji regionu, kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Program wychowawczy szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, których realizacji podejmuje się Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach. Jest on jednocześnie Załącznikiem do Statutu Szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. – DZ.U. z 2001 r. nr. 61, poz 624, zm. Dz. U. z 2002 Nr 10, poz 96, zm. Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2014 poz. 803).
Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Wychowanie w szkole to:
– przygotowanie ucznia do samodzielnego życia i pracy
– ukierunkowanie rozwoju ucznia
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań
– przygotowanie ucznia do zmieniającej się rzeczywistości
– nabycie umiejętności planowania własnej kariery

1. Ogólne zadania wychowawcze:
A. Tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobistemu (intelektualnemu, moralnemu, psychicznemu, zdrowotnemu, estetycznemu).
B. Wpajanie zasad życia społecznego – przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata – kształtowanie postaw młodego Europejczyka.
C. Profilaktyka zagrożeń wieku dorastania; uzależnienia.

Cele szczegółowe:

A. 1. Integracja w środowisku szkolnym.
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie
3. Budowa poczucia własnej wartości.
4. Kształtowanie postawy tolerancyjnej, umiejętności negocjacji i kompromisu.
5. Savoire – vivre zasadą dobrego zachowania.

B. 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za los własny i innych
2. Wdrażanie do samorządności.
3. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Prawa człowieka i obywatela.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.
5. Przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych – preorientacja zawodowa.
6. Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki

C. 1. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole
2. Zapobieganie uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu
3. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz pozytywnych wzorców zachowań.
4. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

2. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela:

Osobowość nauczyciela:
 czynna sympatia (przyjaciel i doradca) – umiejętność kontaktu z młodzież,
 konsekwencja w postępowaniu,
 poszanowanie godności ucznia, jego uczuć osobistych,
 sprawiedliwość ( równość kryteriów postępowania i oceniania),
 kredyt zaufania jakim powinniśmy obdarzyć młodzież (nie zamykać drogi do poprawy na przyszłość),
 kultura słowna – formy grzecznościowe,
 własny przykład (kultura osobista),
 umiejętność budowania własnego autorytetu.

Zadania nauczyciela:
 komunikatywność,
 rzetelność w wykonywaniu podjętych zadań,
 indywidualizowanie metod i wymagań,
 nauczyciel mediator,
 motywowanie ucznia do nauki,
 doskonalenie warsztatu pracy,
 współpraca – pedagog, rodzic, wychowawca, dyrektor,
 dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 przygotowanie ucznia do zadań w życiu zawodowym i publicznym.

3. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych:

 Uczyć umiejętności współdziałania w zespole, więzi międzyludzkich,
 Kształtować umiejętności planowania, organizowania, oceniania własnego uczenia się. Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę.
 Uczyć umiejętności rozwiązywania problemów, technik negocjacyjnych,
 Uczyć odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy i tworzenia potrzebnych nawyków i doświadczeń,
 BHP – higiena pracy umysłowej.

4. Powinności wychowawców klasowych:

 Znajomość każdego wychowanka, poznanie jego środowiska oraz utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami.
 Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 Zapoznanie ucznia z obowiązującymi przepisami ( regulamin, statut, WSO ).
 Obserwacja rozwoju psychofizycznego uczniów.
 Wiara w możliwości wychowanka.
 Dyskrecja.
 Okazywanie zaufania.
 Integracja zespołu klasowego ( wycieczki, imprezy klasowe i szkolne).
 Konsekwentne stosowanie nagród i kar.
 Docenianie wagi zgłaszanych spraw przez uczniów.
 Rozstrzyganie spraw spornych.
 Pomoc uczniom słabym.
 Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie ucznia.
 Promocja klasy na tle szkoły.

5. Wychowawcze treści zawarte w statucie i regulaminie szkoły:

Przybliżanie uczniom i rodzicom procesu edukacyjnego szkoły, zapoznanie ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły:
 prawa i obowiązki ucznia wynikające z przepisów prawa szkolnego,
 nagrody i kary,
 zasady i formy współdziałania z rodzicami,
Zintegrowanie działań podmiotów wychowawczych służących rozwojowi ucznia:
 organizacja życia wewnątrzklasowego,
 kształtowanie postaw odpowiedzialności za tradycje klasy, szkoły i regionu

6. Tradycje narodowe i szkolne:

Sprzątanie Świata
Dzień Chłopca
Dzień Gimnazjalisty
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Odzyskania Niepodległości
Andrzejki
Światowy Dzień AIDS
Mikołajki klasowe i ogólnoszkolne
Jasełka i wigilie klasowe
Uroczyste podsumowanie półrocza
Walentynki
Dzień Kobiet
Dzień Wiosny – Festiwal Talentów
Dzień Ziemi
Konstytucja 3 Maja
EkoPotyczki Gimnazjalne
Dni Europy
Targi Zawodoznawcze
Festyn „Zdrowa Rodzina”
Dzień Dziecka
Dni Otwarte Szkoły
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich
Akcje charytatywne m.in.: Akcja “Góra grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Do serca przytul psa” i in. (według harmonogramu Samorządu Uczniowskiego)

7. Treści wychowawcze zawarte w ścieżkach edukacyjnych:

Edukacja czytelniczo – medialna
 Kształtowanie umiejętności i potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji.
 Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki.
 Budzenie potrzeb czytelniczych.
 Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowań literackich:
-redagowanie gazetek szkolnych,
-reprezentowanie szkoły w konkursach literackich,
-udział w uroczystości.

Edukacja filozoficzna
 Umiejętności prezentacji i autoreklamy własnej osoby.
 Kształtowanie osobowości ucznia jako osoby rozumnej, myślącej, umiejącej znaleźć swoje miejsce w życiu.

Edukacja ekologiczna
 Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.
 Wyrabianie nawyków zapobiegania zanieczyszczeniom.
 Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (akcja sprzątanie świata).
Edukacja prozdrowotna
 Poczucie odpowiedzialności a zdrowie własne i cudze.
 Wdrażanie do walki z nałogami.
 Wyrabianie przekonania, że zdrowie jest największa wartością.
 Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Edukacja regionalna (Integracja Europejska)
 Przygotowanie się do życia w społeczeństwie demokratycznym.
 Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.
 Umiejętność prezentacji własnego regionu.
 Tradycje świąt w naszym regionie.
 Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.

8. Efekty, do których dążymy:

Absolwent naszego gimnazjum:
 zna i rozumie normy i zasady funkcjonowania w szkole,
 zna własne prawa i obowiązki,
 szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,
 nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej,
 współtworzy i respektuje normy grupowe,
 rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i właściwie reaguje w określonych sytuacjach życiowych,
 potrafi otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania,
 potrafi odmówić i powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku,
 umie zauważyć osobę potrzebującą pomocy i potrafi jej pomóc,
 zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować
 potrafi planować działanie i dążyć do wyznaczonego celu,
 dokonuje właściwego wyboru szkoły i zawodu.

9. Harmonogram działań wychowawczych

załącznik nr 1 – klasa I
załącznik nr 2 – klasa II
załącznik nr 3 – klasa III
Program wychowawczy
na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 litera a ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach w dniu 10 września 2015 r.