Program wychowawczy

MISJA

GIMNAZJUM NR 1

W BOGUSZOWIE – GORCACH:

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny,

każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

 

Gimnazjum realizuje cele zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” oraz w „Statucie Gimnazjum” ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze – tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomizacji regionu, kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Program wychowawczy szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, których realizacji podejmuje się Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach. Jest on jednocześnie Załącznikiem do Statutu Szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. – DZ.U. z 2001 r. nr. 61, poz 624, zm. Dz. U. z 2002 Nr 10, poz 96).

Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

 

 1. Ogólne zadania wychowawcze:

A.Tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobistemu (intelektualnemu, moralnemu, psychicznemu, zdrowotnemu, estetycznemu).

B.Wpajanie zasad życia społecznego – przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata – kształtowanie postaw młodego Europejczyka.

C.Profilaktyka zagrożeń wieku dorastania

 

 1. Cele szczegółowe:

A. 1. Integracja w środowisku szkolnym.

2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie

3. Budowa poczucia własnej wartości.

4. Kształtowanie postawy tolerancyjnej, umiejętności negocjacji i kompromisu.

5. Savoire – vivre zasadą dobrego zachowania.

 

 

B. 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za los własny i innych

2. Wdrażanie do samorządności.

3. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich.

4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.

 

  1. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela:

 

Osobowość nauczyciela:

 • czynna sympatia (przyjaciel i doradca) – umiejętność kontaktu z młodzież,
 • konsekwencja w postępowaniu,
 • poszanowanie godności ucznia, jego uczuć osobistych,
 • sprawiedliwość ( równość kryteriów postępowania i oceniania),
 • kredyt zaufania jakim powinniśmy obdarzyć młodzież (nie zamykać drogi do poprawy na przyszłość),
 • kultura słowna – formy grzecznościowe,
 • własny przykład (kultura osobista),
 • umiejętność budowania własnego autorytetu.

 

Zadania nauczyciela:

 • komunikatywność,
 • rzetelność w wykonywaniu podjętych zadań,
 • indywidualizowanie metod i wymagań,
 • nauczyciel mediator,
 • motywowanie ucznia do nauki,
 • doskonalenie warsztatu pracy,
 • współpraca – pedagog, rodzic, wychowawca, dyrektor,
 • dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 • przygotowanie ucznia do zadań w życiu zawodowym i publicznym.

 

   1. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych:

 

 • Uczyć umiejętności współdziałania w zespole, więzi międzyludzkich,
 • Kształtować umiejętności planowania, organizowania, oceniania własnego uczenia się. Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę.
 • Uczyć umiejętności rozwiązywania problemów, technik negocjacyjnych,
 • Uczyć odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy i tworzenia potrzebnych nawyków i doświadczeń,
 • BHP – higiena pracy umysłowej.

 

6. Powinności wychowawców klasowych:

 

 • Znajomość każdego wychowanka, poznanie jego środowiska oraz utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami.
 • Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 • Zapoznanie ucznia z obowiązującymi przepisami ( regulamin, statut, WSO ).
 • Obserwacja rozwoju psychofizycznego uczniów.
 • Wiara w możliwości wychowanka.
 • Dyskrecja.
 • Okazywanie zaufania.
 • Integracja zespołu klasowego ( wycieczki, imprezy klasowe i szkolne).
 • Konsekwentne stosowanie nagród i kar.
 • Docenianie wagi zgłaszanych spraw przez uczniów.
 • Rozstrzyganie spraw spornych.
 • Pomoc uczniom słabym.
 • Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie ucznia.
 • Promocja klasy na tle szkoły:

 

 

  1. Wychowawcze treści zawarte w statucie i regulaminie szkoły:

 

Przybliżanie uczniom i rodzicom procesu edukacyjnego szkoły, zapoznanie ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły:

 • prawa i obowiązki ucznia wynikające z przepisów prawa szkolnego,
 • nagrody i kary,
 • zasady i formy współdziałania z rodzicami,

Zintegrowanie działań podmiotów wychowawczych służących rozwojowi ucznia:

 • organizacja życia wewnątrzklasowego,
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za tradycje klasy, szkoły i regionu

 

8. Tradycje narodowe i szkolne:

 

Sprzątanie Świata

Dzień Chłopca

Dzień Gimnazjalisty

Dzień Edukacji Narodowej

Święto Odzyskania Niepodległości

Andrzejki

Światowy Dzień AIDS

Mikołajki klasowe i ogólnoszkolne

Jasełka i wigilie klasowe

Uroczyste podsumowanie półrocza

Walentynki

Dzień Kobiet

Dzień Wiosny – Festiwal Talentów

Dzień Ziemi

Konstytucja 3 Maja

Dni Europy

Targi Zawodoznawcze

Festyn „Zdrowa Rodzina”

Dzień Dziecka

Dni Otwarte Szkoły

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich

Akcje charytatywne m.in.: Akcja “Góra grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Do serca przytul psa” i in. (według harmonogramu Samorządu Uczniowskiego)

 

 

9.Treści wychowawcze zawarte w ścieżkach edukacyjnych:

 

Edukacja czytelniczo – medialna

 • Kształtowanie umiejętności i potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji.
 • Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki.
 • Budzenie potrzeb czytelniczych.
 • Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowań literackich:

-redagowanie gazetek szkolnych,

-reprezentowanie szkoły w konkursach literackich,

-udział w uroczystości.

 

Edukacja filozoficzna

 • Umiejętności prezentacji i autoreklamy własnej osoby.
 • Kształtowanie osobowości ucznia jako osoby rozumnej, myślącej, umiejącej znaleźć swoje miejsce w życiu.

 

Edukacja ekologiczna

 • Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.
 • Wyrabianie nawyków zapobiegania zanieczyszczeniom.
 • Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (akcja sprzątanie świata).

 

Edukacja prozdrowotna

 • Poczucie odpowiedzialności a zdrowie własne i cudze.
 • Wdrażanie do walki z nałogami.
 • Wyrabianie przekonania, że zdrowie jest największa wartością.
 • Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

Edukacja regionalna (Integracja Europejska)

 • Przygotowanie się do życia w społeczeństwie demokratycznym.
 • Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.
 • Umiejętność prezentacji własnego regionu.
 • Tradycje świąt w naszym regionie.
 • Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.

 

10. Efekty, do których dążymy:

 

Absolwent naszego gimnazjum:

 • zna i rozumie normy i zasady funkcjonowania w szkole,
 • zna własne prawa i obowiązki,
 • szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,
 • nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 • chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej,
 • współtworzy i respektuje normy grupowe,
 • rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i właściwie reaguje w określonych sytuacjach życiowych,
 • potrafi otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania,
 • potrafi odmówić i powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku,
 • umie zauważyć osobę potrzebującą pomocy i potrafi jej pomóc,
 • zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować
 • potrafi planować działanie i dążyć do wyznaczonego celu,
 • dokonuje właściwego wyboru szkoły i zawodu.

 

 

11. Harmonogram działań wychowawczych

 

załącznik nr 1 – klasa I

załącznik nr 2 – klasa II

załącznik nr 3 – klasa III

 

12. Aneks

Programy realizowane w ramach Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

program poprawykultury osobistej uczniów

program „Bezpieczna szkoła”