Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
GIMNAZJUM NR 1
W BOGUSZOWIE – GORCACH

MISJA
GIMNAZJUM NR 1 W BOGUSZOWIE – GORCACH:

Każdy uczeń jest dla nas jednakowo ważny,
każdemu będziemy pomagać, by osiągnął sukces.

Wychowanie uczniów w naszej szkole stawiamy na równi z wiedzą i umiejętnościami ucznia, dbając o jego wszechstronny rozwój osobowy i kształcenie takiego człowieka, który szanuje siebie, otaczających go ludzi i jest otwarty na świat zewnętrzny, umie zgodnie żyć z innymi i dla innych.

Pierwszym i najważniejszym środowiskiem, w którym kształtuje się osobowość człowieka i najistotniejsze wartości życia ludzkiego jest rodzina, a pierwszymi powołanymi do wychowania swoich dzieci są rodzice – działania podejmowane przez szkołę mają za zadanie wspomagać i uzupełniać w tym zakresie rodziców.

Program opracowano uwzględniając zadania wychowawcze określone w ustawach i rozporządzeniach oświatowych, programach nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dokumentach wewnątrzszkolnych a także potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej.

Gimnazjum realizuje cele zawarte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego” oraz w „Statucie Gimnazjum” ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze – tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomizacji regionu, kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

Program wychowawczy szkoły zawiera całościowy opis zadań wychowawczych, których realizacji podejmuje się Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach. Jest on jednocześnie Załącznikiem do Statutu Szkoły (Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. – DZ.U. z 2001 r. nr. 61, poz 624, zm. Dz. U. z 2002 Nr 10, poz 96, zm. Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. 2014 poz. 803).
Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

Wychowanie w szkole to:
– przygotowanie ucznia do samodzielnego życia i pracy
– ukierunkowanie rozwoju ucznia
– rozwijanie indywidualnych zainteresowań
– przygotowanie ucznia do zmieniającej się rzeczywistości
– nabycie umiejętności planowania własnej kariery

1. Ogólne zadania wychowawcze:
A. Tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobistemu (intelektualnemu, moralnemu, psychicznemu, zdrowotnemu, estetycznemu).
B. Wpajanie zasad życia społecznego – przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata – kształtowanie postaw młodego Europejczyka.
C. Profilaktyka zagrożeń wieku dorastania; uzależnienia.

Cele szczegółowe:

A. 1. Integracja w środowisku szkolnym.
2. Kształtowanie umiejętności komunikowania się w grupie
3. Budowa poczucia własnej wartości.
4. Kształtowanie postawy tolerancyjnej, umiejętności negocjacji i kompromisu.
5. Savoire – vivre zasadą dobrego zachowania.

B. 1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za los własny i innych
2. Wdrażanie do samorządności.
3. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Prawa człowieka i obywatela.
4. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, społeczności europejskiej.
5. Przygotowywanie do świadomego dokonywania wyborów zawodowych – preorientacja zawodowa.
6. Kształtowanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec nauki

C. 1. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole
2. Zapobieganie uzależnieniom i niedostosowaniu społecznemu
3. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz pozytywnych wzorców zachowań.
4. Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.

2. Powinności wychowawcze będące wymiarem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela:

Osobowość nauczyciela:
 czynna sympatia (przyjaciel i doradca) – umiejętność kontaktu z młodzież,
 konsekwencja w postępowaniu,
 poszanowanie godności ucznia, jego uczuć osobistych,
 sprawiedliwość ( równość kryteriów postępowania i oceniania),
 kredyt zaufania jakim powinniśmy obdarzyć młodzież (nie zamykać drogi do poprawy na przyszłość),
 kultura słowna – formy grzecznościowe,
 własny przykład (kultura osobista),
 umiejętność budowania własnego autorytetu.

Zadania nauczyciela:
 komunikatywność,
 rzetelność w wykonywaniu podjętych zadań,
 indywidualizowanie metod i wymagań,
 nauczyciel mediator,
 motywowanie ucznia do nauki,
 doskonalenie warsztatu pracy,
 współpraca – pedagog, rodzic, wychowawca, dyrektor,
 dbałość o bezpieczeństwo uczniów,
 przygotowanie ucznia do zadań w życiu zawodowym i publicznym.

3. Powinności i treści wychowawcze właściwe dla poszczególnych zajęć edukacyjnych:

 Uczyć umiejętności współdziałania w zespole, więzi międzyludzkich,
 Kształtować umiejętności planowania, organizowania, oceniania własnego uczenia się. Przyjmowanie odpowiedzialności za własną naukę.
 Uczyć umiejętności rozwiązywania problemów, technik negocjacyjnych,
 Uczyć odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy i tworzenia potrzebnych nawyków i doświadczeń,
 BHP – higiena pracy umysłowej.

4. Powinności wychowawców klasowych:

 Znajomość każdego wychowanka, poznanie jego środowiska oraz utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami.
 Prowadzenie dokumentacji klasowej.
 Zapoznanie ucznia z obowiązującymi przepisami ( regulamin, statut, WSO ).
 Obserwacja rozwoju psychofizycznego uczniów.
 Wiara w możliwości wychowanka.
 Dyskrecja.
 Okazywanie zaufania.
 Integracja zespołu klasowego ( wycieczki, imprezy klasowe i szkolne).
 Konsekwentne stosowanie nagród i kar.
 Docenianie wagi zgłaszanych spraw przez uczniów.
 Rozstrzyganie spraw spornych.
 Pomoc uczniom słabym.
 Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, wspieranie ucznia.
 Promocja klasy na tle szkoły.

5. Wychowawcze treści zawarte w statucie i regulaminie szkoły:

Przybliżanie uczniom i rodzicom procesu edukacyjnego szkoły, zapoznanie ze Statutem i innymi regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły:
 prawa i obowiązki ucznia wynikające z przepisów prawa szkolnego,
 nagrody i kary,
 zasady i formy współdziałania z rodzicami,
Zintegrowanie działań podmiotów wychowawczych służących rozwojowi ucznia:
 organizacja życia wewnątrzklasowego,
 kształtowanie postaw odpowiedzialności za tradycje klasy, szkoły i regionu

6. Tradycje narodowe i szkolne:

Sprzątanie Świata
Dzień Chłopca
Dzień Gimnazjalisty
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Odzyskania Niepodległości
Andrzejki
Światowy Dzień AIDS
Mikołajki klasowe i ogólnoszkolne
Jasełka i wigilie klasowe
Uroczyste podsumowanie półrocza
Walentynki
Dzień Kobiet
Dzień Wiosny – Festiwal Talentów
Dzień Ziemi
Konstytucja 3 Maja
EkoPotyczki Gimnazjalne
Dni Europy
Targi Zawodoznawcze
Festyn „Zdrowa Rodzina”
Dzień Dziecka
Dni Otwarte Szkoły
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich
Akcje charytatywne m.in.: Akcja “Góra grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, „Do serca przytul psa” i in. (według harmonogramu Samorządu Uczniowskiego)

7. Treści wychowawcze zawarte w ścieżkach edukacyjnych:

Edukacja czytelniczo – medialna
 Kształtowanie umiejętności i potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji.
 Zachęcanie uczniów do korzystania z biblioteki.
 Budzenie potrzeb czytelniczych.
 Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowań literackich:
-redagowanie gazetek szkolnych,
-reprezentowanie szkoły w konkursach literackich,
-udział w uroczystości.

Edukacja filozoficzna
 Umiejętności prezentacji i autoreklamy własnej osoby.
 Kształtowanie osobowości ucznia jako osoby rozumnej, myślącej, umiejącej znaleźć swoje miejsce w życiu.

Edukacja ekologiczna
 Kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska.
 Wyrabianie nawyków zapobiegania zanieczyszczeniom.
 Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (akcja sprzątanie świata).
Edukacja prozdrowotna
 Poczucie odpowiedzialności a zdrowie własne i cudze.
 Wdrażanie do walki z nałogami.
 Wyrabianie przekonania, że zdrowie jest największa wartością.
 Wyrabianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Edukacja regionalna (Integracja Europejska)
 Przygotowanie się do życia w społeczeństwie demokratycznym.
 Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.
 Umiejętność prezentacji własnego regionu.
 Tradycje świąt w naszym regionie.
 Rozwijanie szacunku do tradycji i obrzędowości regionu.

8. Efekty, do których dążymy:

Absolwent naszego gimnazjum:
 zna i rozumie normy i zasady funkcjonowania w szkole,
 zna własne prawa i obowiązki,
 szanuje dorosłych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu,
 nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej,
 współtworzy i respektuje normy grupowe,
 rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i właściwie reaguje w określonych sytuacjach życiowych,
 potrafi otwarcie wyrażać swoje myśli, uczucia i przekonania,
 potrafi odmówić i powiedzieć „nie”, bez wyrzutów sumienia, złości czy lęku,
 umie zauważyć osobę potrzebującą pomocy i potrafi jej pomóc,
 zna symbole narodowe, regionalne i wie, jak się wobec nich zachować
 potrafi planować działanie i dążyć do wyznaczonego celu,
 dokonuje właściwego wyboru szkoły i zawodu.

9. Harmonogram działań wychowawczych

załącznik nr 1 – klasa I
załącznik nr 2 – klasa II
załącznik nr 3 – klasa III
Program wychowawczy
na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 litera a ustawy dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach w dniu 10 września 2015 r.