Procedury

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/2013
z dnia 17 września 2013 r.
Dyrektora Gimnazjum Nr 1
w Boguszowie – Gorcach
Procedury postępowania podczas wystąpienia nieszczęśliwego wypadku uczniowskiego
w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach

§1
Uczeń pozostaje pod opieką szkoły w czasie:
1. Zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo –wychowawczych,
2. Przerw międzylekcyjnych,
3. Zajęć organizowanych przez szkołę na terenie i poza terenem szkolnym.

§2
W sytuacji wynikającej z organizacji pracy szkoły w danym dniu, polegającej na póżniejszym rozpoczynaniu lub wcześniejszym kończeniu zajęć niż plan lekcji ucznia, za bezpieczeństwo ucznia odpowiadają jego rodzice, składając stosowne pisemne oświadczenie wychowawcy na początku roku szkolnego.

§3
W sytuacjach określonych w pkt1, pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący, organizujący dane zajęcia lub pełniący dyżur zgodnie z obowiązującym harmonogramem dyżurów.

§4
Wypadek to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło gdy uczeń pozostawał pod opieką szkoły.

§5
Pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy:
a) pierwsza pomoc może być w miarę możliwości udzielona przez pielęgniarkę w Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
b) poszkodowanemu uczniowi nie podaje się żadnych leków.

§6
O każdym wypadku pracownik szkoły zawiadamia niezwłocznie dyrektora szkoły.

§7
Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pracownik szkoły o każdym wypadku zawiadamia niezwłocznie:
1. Rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego.
2. Organ prowadzący szkołę.
3. Radę Rodziców.
4. Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Społecznego inspektora pracy.
6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się prokuratora i kuratora oświaty.
7. O wypadku do jakiego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się państwowego inspektora sanitarnego.

§8
Do czasu rozpoczęcia prac przez zespół powypadkowy, dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły dokonuje czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

§9
Członków zespołu powypadkowego powołuje dyrektor szkoły.

§10
Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie powypadkowe z którego sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Przesłuchanie poszkodowanego ucznia i świadków powinno się odbyć w obecności rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego, ewentualnie w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

§11
Zespół powypadkowy sporządza nie póżniej niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku, protokół powypadkowy według obowiązującego wzoru w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach 1. Całą dokumentację wraz z protokołem po sporządzeniu przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. W razie niedotrzymania terminu, zespół powypadkowy ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.
2. Pracodawca zatwierdza protokół nie póżniej niż 5 dni od dnia jego sporządzenia.
3. Zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznania poszkodowanego z treścią protokołu i pouczenia o prawie wniesienia „uwag i zastrzeżeń” w terminie 7 dni od doręczenia. Poszkodowany może skorzystać z prawa do wglądu do akt związanych z postępowaniem i sporządzać z nich kopie, odpisy, notatki itp. Prawo to przysługują również członkom rodziny poszkodowanego w wypadku śmiertelnym.

§12
Wniesione zastrzeżenia o których mowa w §11. 3 rozpatruje organ prowadzący szkołę.

§13
W sytuacji zagrożenia życia udziela się pierwszej pomocy uczniom bez względu na światopogląd, wyznanie religijne lub inne okoliczności zgłoszone wcześniej przez ich rodziców.

§14
W sytuacji zaistniałego wypadku poza terenem szkoły, stosowne do miejsca i sytuacji postępowanie podejmuje nauczyciel lub kierownik wycieczki, niezwłocznie informując o wypadku dyrektora szkoły.

§14
Pracownik sekretariatu szkoły prowadzi rejestr wypadków oraz przechowuje protokoły powypadkowe wraz z całą dokumentacja zgodnie z przepisami.

§15
Dyrektor omawia z pracownikami szkoły okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do ich zapobiegania.
§16
Wszelkie zmiany i modyfikacje w niniejszych procedurach wprowadza się zarządzeniem Dyrektora.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 31/2014
z dnia 6 maja 2014 r.
Dyrektora Gimnazjum Nr 1
w
Boguszowie – Gorcach

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia
o cyberprzemoc na terenie szkoły
l. Czynności wstępne

1. W celu sprawnej reakcji i realizacji procedury należy dokonać ustaleń:
• wyznaczenie sposobu zgłaszania informacji o cyberprzemocy,
• poinformowanie o tym uczniów i ich rodziców,
• wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację procedury,
• uwzględnienie kar za stosowanie cyberprzemocy w statucie szkoły.

ll. Zgłoszenie podejrzenia o cyberprzemoc

1. Zgłoszenia o tym, że uczeń szkoły stał się ofiarą cyberprzemocy, dokonuje poszkodowany uczeń, jego rodzice lub koledzy, a także każdy, kto poweźmie wiedzę o takim zdarzeniu.

2. W szkole jest możliwość anonimowego dokonania zgłoszenia o cyberprzemocy. Poprzez funkcjonującą na stronie internetowej szkoły Skrzynkę zgłoszeń cyberprzemocy.

3.Wychowawcy informują uczniów, że zgłaszając cyberprzemoc, powinni poinformować, w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość zgłoszenia: tj. podać adres strony internetowej lub innego miejsca, w którym widnieje kompromitujące zdjęcie czy obraźliwy wpis.

lll. Sprawdzenie prawdziwości zgłoszenia

1. Osoba, która otrzymała informację o cyberprzemocy w szkole, zgłasza ten fakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie postępowania w sytuacji cyberprzemocy tj. pedagogowi szkolnemu.

2. Pedagog szkolny, po otrzymaniu informacji, sprawdza ich prawdziwość; może to zrobić z pomocą nauczyciela informatyki i wychowawcy, jeśli istnieje taka potrzeba.

IV. Zabezpieczenie dowodów

1. Nauczyciele zabezpieczają, rejestrują dowody świadczące o zastosowaniu cyberprzemocy, notują i zabezpieczają wszystkie dane, które odnajdą: adres strony WWW, nazwę użytkownika, profil, numer telefonu itd. (w zależności od formy zastosowanej przez sprawcę), treść wpisu, listu czy SMS-a, a także datę i godzinę odnalezienia dowodów.
Należy pamiętać, aby nie kasować SMS-ów, wiadomości nagranych na pocztę głosową – jeśli doszło do przemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jeśli wykorzystany został komunikator -trzeba zadbać o zapisanie niewłaściwych treści: najpierw należy sprawdzić, czy posiada on funkcję zapisywania rozmów, jeśli nie – wiadomość trzeba skopiować i zapisać, najlepiej w edytorze tekstu. Można też zrobić zrzut strony na ekran, podobnie jak w sytuacji, gdy wykorzystana została strona WWW, serwis społecznościowy albo czat. Kopiując informacje do edytora, trzeba zadbać o zachowanie jak największej ilości informacji, np. nie tylko treść e-maila, ale też dane nadawcy.

V. Ustalenie okoliczności zdarzenia

1. Nauczyciele podejmują próbę ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

2. Pedagog szkolny i wychowawca analizują zdarzenie i podejmują decyzje w kwestii dalszych działań . W zależności od wagi zdarzenia i od potrzeb – w tej części postępowania może uczestniczyć dyrektor szkoły.

VI. Identyfikacja sprawcy

1. W trakcie analizowania okoliczności zdarzenia następuje próba identyfikacji sprawcy (z pomocą nauczyciela informatyki) i ustalenia, czy jest on uczniem szkoły. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż, dokonując aktu cyberprzemocy, sprawcy bardzo często posługują się fałszywą tożsamością, np. zakładają konta nieistniejących, wymyślają dane lub podszywają się pod inną osobę, np. pożyczając telefon. W tej drugiej sytuacji nauczyciele mają możliwość
porozmawiania z właścicielem na temat tego, komu pożyczył telefon lub komu udostępnił swoje hasła, umożliwiając używanie konta lub profilu w serwisach społecznościowych. To może pomóc zidentyfikować prawdziwego sprawcę.

2. Jeśli ofiara cyberprzemocy nie jest anonimowa i ma podejrzenie, kto może być sprawcą, należy potraktować to poważnie i porozmawiać z osobą podejrzewaną – uczniowie czasem są w konflikcie, grożą sobie lub mają na koncie różne zaczepki, dokuczanie sobie czy wcześniejsze podobne zachowania. Być może ujawniony akt cyberprzemocy jest kolejnym ze strony tego samego agresora i ofiara wie, kto nim jest.

3. W celu ustalenie sprawcy można także rozmawiać z uczniami klasy ofiary. Cyberprzemocy najczęściej dokonują koledzy z tej samej szkoły, a nawet klasy, jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że część z nich wie, kto jest sprawcą.

4. Gdy uda się zidentyfikować sprawcę należy skontaktować się z jego rodzicami i polecić mu usunięcie obraźliwych lub szkodliwych treści oraz wyciągnąć konsekwencje adekwatne do wykroczenia.

5. Jeśli ustalenie sprawcy się nie powiedzie, a zostało złamane prawo – należy poinformować o tym policję.

6. Należy również skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Na wniosek policji dostawca usługi internetowej oraz operator sieci komórkowej podadzą dane sprawcy cyberprzemocy.

8. Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę do sądu rodzinnego:
• jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,
• gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.

9. Zgłoszenia dokonuje dyrektor po uzyskaniu informacji od pedagoga szkolnego.

10. Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę na policję, to sytuacje przemocy z naruszeniem prawa: groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści. Zgłoszenia dokonuje dyrektor.

VII. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy

1. Konsekwencje i rodzaj działań wobec sprawcy uzależnione będą od tego, czy jest on uczniem szkoły, czy nie.
Jeśli nie – działania podejmuje policja. Jeśli tak – działania należą do szkoły, a policja reaguje, jeśli ranga czynu popełnionego przez sprawcę tego wymaga.

2. Jeśli sprawcą był uczeń należy o tym natychmiast poinformować jego rodziców.

3. Jeśli sprawcą przemocy jest uczeń szkoły, należy najpierw przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego zachowania. W rozmowie powinni uczestniczyć nauczyciele biorący udział w rozwiązywaniu sprawy, a także jego rodzice. Celem rozmowy powinno być dowiedzenie się jak najwięcej o okolicznościach zajścia, jego przyczynach, ale także wspólne poszukanie możliwości rozwiązania sytuacji konfliktowej i form zadośćuczynienia wobec ofiary.

4. Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy, zgodnie z zapisami statutu szkoły, uwzględniające rozmiar i rangę szkody, czas trwania działa sprawcy, szkodliwość czynu i celowość działa , świadomość konsekwencji, np. w zależności od wieku ucznia.

5. Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną w celu uświadomienia mu konsekwencji jego działań , pomocy w zmianie jego postawy i postępowania.
VIII. Działania wobec ofiary cyberprzemocy

1. Tuż po potwierdzeniu zgłoszenia przemocy – należy otoczyć opieką jej ofiarę. W rozmowie z uczniem należy ustalić, jakie działania powinny zostać podjęte oraz powiadomić o zajściu rodziców ucznia. Uczeń powinien otrzymać informację o całkowitym wsparciu, gotowości pomocy ze strony szkoły oraz wyciągnięciu konsekwencji wobec sprawcy.

2.Uczeń będący ofiarą powinien otrzymać poradę jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzać do eskalacji prześladowania – nie usuwać żadnych dowodów winy sprawcy, nie wchodzić w kontakt ze sprawcą poprzez Internet, natychmiast zgłosić rodzicom i wychowawcy wszelkie akty przemocy.

3.Sytuacja szkolna ucznia powinna być monitorowana przez wychowawcę, pedagoga szkolnego oraz innych nauczycieli, aby uniknąć ewentualnych ataków zemsty ze strony sprawcy.

IX. Sporządzenie dokumentacji z zajścia

1. Do prowadzenia dokumentacji postępowania w sytuacji cyberprzemocy zobowiązany pedagog szkolny.

2. Dokument powinien zawierać datę i miejsce zdarzenia, dane osób biorących w nim udział i świadków oraz opis ustalonego przebiegu wydarzeń, wraz z zabezpieczonymi dowodami.

Załącznik do Zarządzenia nr 60/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach z dnia 18 maja 2015 r.
PROCEDURY REAGOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
W GIMNAZJUM NR 1 W BOGUSZOWIE – GORCACH
WYKAZ PROCEDUR:
1) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, spóźnień, zwolnień, nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia
2) Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły jest uczeń znajdujący się pod wpływem narkotyków lub dopalaczy
3) Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
4) Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
5) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu.
6) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
że uczeń posiada przy sobie alkohol.
7) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub posiadania papierosów przez ucznia na terenie szkolnym.
8) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
9) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia
10) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego oraz działania na szkodę drugiej osoby
11) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszowania dokumentacji szkolnej
12) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub wartościowych przedmiotów
13) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po sali, brak pozytywnych reakcji na polecenia nauczyciela)
14) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 itp.
15) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zbiorowej ucieczki z lekcji
16) Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia
17) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych
18)Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.
19)Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzanego przedmiotu lub przesyłki na terenie szkolnym.
20)Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego
21) Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia ( za wyjątkiem śmierci samobójczej).
22) Procedura postępowania w przypadku konieczności zawiadomienia o śmierci ucznia.
23) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia epizodu psychotycznego ucznia.
24) Procedura postępowania w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy.
25)Procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentu – zachowania niepożądanego ucznia podczas wycieczki /wyjścia na przedsięwzięcie realizowanego poza terenem szkoły
26)Procedura reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów/pracowników

Cele:

1. Wyznaczenie jasnych i czytelnych reguł postępowania w sytuacjach kryzysowych
2. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania
3. Socjalizacja uczniów i przeciwdziałanie demoralizacji
4. Zwiększenie wychowawczej roli szkoły
5. Wypracowanie jednolitych metod współpracy miedzy rodzicami i szkołą
Uzasadnienie wdrożenia procedur w szkole:

1. Promowanie postaw wspomagających zachować
bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły
2. Wypracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur działania,
eliminujących czynnik przypadkowości i dowolności w interpretowaniu przepisów prawnych.

1) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nieobecności, spóźnień, zwolnień, nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela na wszystkich zajęciach edukacyjnych jest rozpoczęcie lekcji od sprawdzenia obecności. Każda nieobecność ucznia, jak i spóźnienie powinny być odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
2. Spóźnienie może usprawiedliwić tylko nauczyciel prowadzący daną lekcję.
3. Wychowawca oceniając zachowanie ucznia sumuje liczbę spóźnień nieusprawiedliwionych, przeliczając 3 spóźnienia = 1godz. nieobecności nieusprawiedliwionej.
4. Nieobecność ucznia, który był w danym dniu na wcześniejszych lekcjach (co wynika z zapisu w dzienniku lekcyjnym), a na danej lekcji był nieobecny, nauczyciel zgłasza wychowawcy.
5. Wychowawca powinien co najmniej jeden raz w tygodniu poinformować rodziców o nieobecności dziecka na danej lekcji.
6. Uczeń może być zwolniony z lekcji na prośbę rodzica/(opiekuna prawnego). Informację o zwolnieniu uczeń przekazuje wychowawcy lub w razie jego nieobecności nauczycielowi przedmiotu.
7. W przypadku złego samopoczucia i konieczności zwolnienia ucznia ze szkoły, rodzic jest zobowiązany do osobistego zgłoszenia się po dziecko lub pisemnego zwolnienia ucznia na własną odpowiedzialność (poprzez sms, email, fax).
8. Samowolne opuszczenie szkoły przez ucznia w trakcie trwania zajęć lekcyjnych jest równoznaczne z ucieczką z lekcji (bez możliwości usprawiedliwienia).
9. Uczeń zwolniony z danej lekcji, w związku z konkursami, zawodami sportowymi, występami artystycznymi lub przedsięwzięciami organizowanymi przez Szkołę, jest zobowiązany do nadrobienia zaległości.
10. Uczeń jest zobowiązany dostarczyć pisemne usprawiedliwienie nieobecności od rodziców w ciągu 7 dni od daty powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie musi zawierać dokładną datę, przyczynę absencji i czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna).
11. Rodzic ma prawo usprawiedliwić dowolną liczbę dni nieobecności. W przypadku powtarzających się nieobecności związanych z chorobą, Szkoła może wystąpić do rodzica o przedstawienie zwolnienia lekarskiego.
12. Wychowawca powinien na bieżą co kontrolować frekwencję
uczniów na zajęciach lekcyjnych i informować rodziców o nieobecnościach nieusprawiedliwionych.
13. W pierwszym tygodniu każdego miesiąca wychowawca podlicza frekwencję uczniów i przekazuje do pedagoga szkolnego informację na temat absencji uczniów i podjętych wobec nich działań.
14. W sytuacji stwierdzenia godzin nieusprawiedliwionych wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i ustala warunki poprawy frekwencji. Jeżeli frekwencja nie ulegnie poprawie wychowawca z udziałem pedagoga spisuje kontrakt z rodzicem i uczniem.
15. W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego
opiekuna) ze szkołą, po stwierdzeniu niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego (co najmniej 50 procent zajęć opuszczonych nieusprawiedliwionych w miesiącu), dyrektor szkoły wszczyna procedurę dotyczącą nierealizowania obowiązku szkolnego przez ucznia.
2) Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że na terenie szkoły jest uczeń znajdujący się pod wpływem narkotyków, dopalaczy lub innych środków odurzających.

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona osoba informują rodzica.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zajęć się nim pielęgniarka lub osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.
3. Udziela pomocy medycznej, w razie potrzeby wzywa Pogotowie Ratunkowe w celu stwierdzenia stanu zdrowia.
4. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
6. Po zachowaniu procedur statutowych uczeń może zostać ukarany naganą dyrektora.
7. Dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej się demoralizacji ucznia, jeżeli incydent się powtarza, a deklarowana współpraca rodziców nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

3) Procedura postępowania nauczyciela, gdy znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk

1. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga, który powiadamia policję.
2. Zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniu do czasu przyjazdu policji.
3. Wszelkie substancje rozlane lub rozsypane należy odgrodzić i zabezpieczyć przed rozniesieniem, np. na podeszwach obuwia.
4. Czeka na przyjazd policji i nie podejmuje żadnych działań związanych z próbą dostarczenia zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek, pamiętając, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
5. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4) Procedura postępowania nauczyciela, gdy podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk

1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu. Nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby uczeń nie mógł pozbyć się substancji.
2. Powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę ucznia oraz Dyrektora Szkoły i pedagoga.
3. Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona osoba, powiadamia policję.
4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) żąda okazania zawartości kieszeń i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. W celu wprowadzenia atmosfery współpracy, o obecność można poprosić wychowawcę lub nauczyciela, którego uczeń wskaże. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia.
5. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, należy ją zabezpieczyć i czekać na przyjazd policji. Nie podejmuje żadnych działań związanych z dostarczeniem zabezpieczonej substancji na najbliższy posterunek, pamiętając, że zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
6. Jeżeli uczeń odmawia współpracy, należy wezwać policję, która dokona przeszukania.
7. Wyznaczona przez dyrektora osoba próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję.
8. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
9. Nauczyciel, wychowawca lub pedagog niezwłocznie powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców lub opiekunów ucznia.
W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły uczeń handluje narkotykami lub dopalaczami, powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę, Dyrektora Szkoły i pedagoga.
2. Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona osoba, powiadamia policję.
5) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę ucznia, dyrektora szkoły i pedagoga.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie. Uczeń nie może pozostawać bez opieki – powinna zajęć się nim pielęgniarka lub osoba przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy.
3. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia wzywa pogotowie ratunkowe.
4. Zawiadamia o fakcie rodziców lub opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły (osoba sprawująca opiekę, wychowawca lub pedagog).
5. Dyrektor szkoły powiadamia policję.
6. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzależnień.
7. Uczeń zostaje ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie Statutu Szkoły.
8. W sytuacji powtórzenia incydentu, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny o pogłębiającej się demoralizacji ucznia.

6) Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie alkohol

1. Odizolowuje ucznia poprzez umieszczenie go w oddzielnym pomieszczeniu.
2. Powiadamia o swoich podejrzeniach wychowawcę ucznia, Dyrektora Szkoły i pedagoga.
3. Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona osoba powiadamia policję.
4. W obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) żąda okazania zawartości kieszeni i plecaka oraz ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją i jej wydania. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani plecaka ucznia.
5. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wezwanie ich do szkoły.
6. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji.
7. Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.
8. Uczeń zostaje ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
7) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku palenia lub posiadania papierosów przez ucznia

1. Ustalenie personaliów ucznia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
Poinformowanie wychowawcy, nagana udzielona przez wychowawcę ucznia, wychowawca przekazuje informacje rodzicom ucznia. Uczeń zostaje zobowiązany do samodzielnego wykonania gazetki szkolnej o tematyce profilaktycznej oraz do prac społecznie użytecznych na terenie szkolnym.
2. W przypadku kiedy sytuacja się powtórzy, uczeń zostaje skierowany do pedagoga szkolnego na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Jeżeli po raz trzeci stwierdzi się, że uczeń pali papierosy na terenie szkolnym otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły. Wychowawca przekazuje informacje rodzicom ucznia.
4. Jeżeli ww. działania nie przyniosą pozytywnego efektu, w przypadku powtórzenia się incydentu palenia papierosów dyrektor szkoły podejmuje wobec ucznia inne działania w porozumieniu z jego rodzicami.

8) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły uznaje się:
•Lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec nich wyrażone w słowach lub gestach
•Prowokacje pod adresem w/w osób wyrażone w słowach lub gestach
•Nagrywanie lub fotografowanie w/w osób bez ich wiedzy i zgody
•Naruszenie ich prywatności i własności prywatnej
•Użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej
•Naruszenie ich nietykalności osobistej

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub inny pracownik ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły.
2. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą ucznia i pedagogiem szkolnym powiadamia i wzywa do szkoły rodziców (opiekunów ucznia).
3. Poinformowanie policji przez Dyrektora Szkoły.
4. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicem w obecności pedagoga szkolnego.
5. Uczeń zostaje ukarany naganą Dyrektora Szkoły za naruszenie godności nauczyciela w trakcie wykonywania przez niego czynności służbowych.
6. W przypadku, kiedy zastosowane działania nie przynoszą pozytywnego efektu, szkoła kieruje wniosek do Kuratora Oświaty o karne przeniesienie ucznia do innego gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku agresywnego zachowania ucznia

a) Agresja słowna

1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację, rozmowa z uczestnikami zdarzenia, uświadomienie im nieodpowiedniego zachowania.
2. Poinformowanie wychowawcy ucznia i pedagoga szkolnego.
3. W szczególnych lub powtarzających się przypadkach Szkoła podejmuje następujące działania:
•poinformowanie Dyrektora Szkoły
•zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia
•rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego
•zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt z wychowawcą
•podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją
•udzielenie nagany wychowawcy
•udzielenie nagany Dyrektora Szkoły
•powiadomienie Policji
•powiadomienie Sądu Rodzinnego
4. W klasach, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji słownej wychowawca przeprowadza na zajęciach z wychowawcą przy udziale pedagoga szkolnego, zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z agresją.

b) Agresja fizyczna

1. Natychmiastowa reakcja nauczyciela na zaistniałą sytuację.
2. W zależności od sytuacji podjęcie stosownych działań:
•upomnienie słowne
•rozdzielenie uczestników zdarzenia
•odizolowanie ucznia zachowującego się agresywnie
•w razie potrzeby wezwanie pomocy (innego nauczyciela, pedagoga, pielęgniarki szkolnej)
•udzielenie pomocy przedlekarskiej
3. Wyjaśnienie z uczestnikami zdarzenia zaistniałej sytuacji, uświadomienie nieodpowiedniego zachowania.
4. W zależności od sytuacji podjęcie przez Szkołę stosownych działań:
•poinformowanie dyrektora szkoły
•zawiadomienie o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia
•rozmowa wychowawcy z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego
•zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru np. poprzez kontrakt z wychowawcą ucznia
•podjęcie przez ucznia stosownej terapii w celu radzenia sobie z agresją
•udzielenie nagany wychowawcy
•udzielenie nagany Dyrektora Szkoły
•powiadomienie Policji
•powiadomienie Sądu Rodzinnego
5. W klasie, gdzie występują powtarzające się zjawiska agresji fizycznej wychowawca przeprowadza na zajęciach z wychowawcą z udziałem pedagoga szkolnego zajęcia na temat sposobów radzenia sobie z agresją.

10) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku dewastacji mienia szkolnego oraz działania na szkodę drugiej osoby

1. Ustalenie sprawcy przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
2. Poinformowanie wychowawcy, pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.
3. W przypadkach umyślnego zniszczenia mienia szkolnego lub mienia innej osoby, rodzice ucznia zobowiązani są do pokrycia kosztów tej szkody.
4. O sposobie naprawienia zniszczonego mienia szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.
5. W szczególnych przypadkach wychowawca przeprowadza rozmowę
z rodzicem i uczniem w obecności pedagoga szkolnego. Zobowiązuje rodzica do szczególnego nadzoru nad dzieckiem, poprzez spisanie kontraktu.
6. W zależności od sytuacji uczeń zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły:
– naganą wychowawcy
•upomnieniem dyrektora
•naganą dyrektora
7. W sytuacji, kiedy zastosowane wobec ucznia środki okazują się nieskuteczne, dyrektor szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji.

11) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku fałszowania dokumentacji szkolnej
•Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności)
•Fałszowanie usprawiedliwień, zwolnień, deklaracji zgody rodziców itp.
1. Poinformowanie wychowawcy klasy.
2. Ustalenie sprawcy fałszerstwa przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i powiadomienie ich o zaistniałej sytuacji. Wychowawca klasy spisuje kontrakt z rodzicem (opiekunem prawnym) i obejmuje ucznia szczególnym nadzorem.
4. Uczeń, który dopuścił się fałszerstwa dokumentacji szkolnej, zostaje ukarany zgodnie ze Statutem Szkoły
5. W sytuacji powtórzenia incydentu dyrektor szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji.
12) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku kradzieży, wyłudzania pieniędzy lub wartościowych przedmiotów

1. Natychmiastowe poinformowanie wychowawcy ucznia, pedagoga i dyrektora szkoły.
2. Ustalenie personaliów uczestników zdarzeń (sprawcy, poszkodowanego i świadków zdarzenia. W szczególnych przypadkach zabezpieczenie materiałów, mogących być pomocnymi w wyjaśnieniu sprawy.
3. Wezwanie rodziców ucznia, którego dotyczy zdarzenie oraz w szczególnych przypadkach policji.
4. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodzica (opiekuna prawnego) i pedagoga szkolnego.
5. Wychowawca klasy spisuje z rodzicem kontrakt i występuje z wnioskiem o naganę Dyrektora Szkoły.
6. Kopie kontraktu przekazuje pedagogowi szkolnemu, który obejmuje ucznia szczególnym nadzorem.
7. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły występuje do Sądu Rodzinnego o wszczęcie postępowania przeciwko demoralizacji.
13) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zachowania ucznia uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (głośne rozmowy, spacery po sali, brak pozytywnej reakcji na polecenia nauczyciela)

1. Upomnienie słowne.
2. W sytuacji braku poprawy zachowania, nauczyciel wpisuje danemu uczniowi uwagę do dziennika.
3. Poinformowanie wychowawcy ucznia o zaistniałej w czasie lekcji sytuacji.
4. Rozmowa wychowawcy z uczniem w obecności pedagoga.
5. Jeżeli zachowanie ucznia nie ulegnie poprawie wychowawca podejmuje następujące działania:
•poinformowanie rodziców ucznia
•rozmowa wychowawcy z rodzicem, zobowiązanie rodzica do szczególnego nadzoru nad dzieckiem (np. spisanie kontraktu)
•udzielenie nagany wychowawcy
•udzielenie nagany Dyrektora Szkoły

14) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 itp.

1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione do szkoły przez ucznia wartościowe przedmioty np. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp.
2. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. W/w sprzęt musi być wyłączony i schowany.
3. W przypadku posiadania (w miejscu widocznym) lub używania w/w sprzętu uczeń jest zobowiązany do wyłączenia go i oddania nauczycielowi.
4. Sprzęt oddany zostaje przez nauczyciela do depozytu w sekretariacie Szkoły. Z depozytu sprzęt zostaje wydany wyłącznie rodzicowi lub w szczególnych przypadkach osobie przez rodzica pisemnie upoważnionej.
15) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zbiorowej ucieczki z lekcji

1. Adnotacja w dzienniku (temat niezrealizowany uczniowie nieobecni). Uczniowie są zobowiązani do samodzielnego uzupełnienia niezrealizowanego tematu.
2. Nauczyciel powiadamia o ucieczce klasy wychowawcę i dyrektora szkoły.
3. Nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona i ma wpływ na ocenę z zachowania.
4. Uczniowie klasy zostają ukarani zakazem udziału w przedsięwzięciach szkolnych w danym semestrze.
5. Wychowawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania rodziców uczniów.

16) Procedura postępowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia

1. Dyrektor realizując zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, wyznacza na terenie szkoły osobę koordynującą działania w tym zakresie – pedagoga szkolnego.
2. Każdy pracownik Szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy lub bezpośrednio wskazanej przez dyrektora szkoły osobie – pedagogowi szkolnemu, podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie ucznia – przy zgłoszeniu należy sporządzić notatkę służbową (załącznik numer 1).
3. Do podstawowych zadań Szkoły w ramach procedury należy:
a) diagnoza sytuacji i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;
b) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia w/w osoby;
c) udzielenie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia w rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
4. Pedagog przeprowadza z dzieckiem rozmowę wyjaśniającą i sporządza notatkę z rozmowy.
5. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających bezpieczeństwo.
6. Następnie, wzywa się na rozmowę wyjaśniającą rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego lub najbliższą dziecku osobę, nie podejrzewaną o przemoc, w celu wyjaśnienia sytuacji.
7. Jeżeli osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie wobec dziecka, są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny – zwanej dalej „osoba najbliższą);
8. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie przez osobę wskazaną przez dyrektora szkoły – pedagoga, w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie (formularz „Niebieska Karta” – A);
9. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularz „Niebieska Karta” – A, z uwagi na nieobecność osoby, co której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej
życia lub zdrowia, wypełnienie formularz „Niebieska Karta – A” następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.
10. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje bez udziału tej osoby.
11. Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę z MOPS, Policją w celu zapewnieniu bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

12. Po wypełnieniu formularz „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przekazuje się formularz „Niebieska Karta – B”. Jeżeli osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest dziecko, formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
13. Formularz „Niebieska Karta – B” nie przekazuje się osobie, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.
14. Przekazanie wypełnionego formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dnia od dnia wszczęcia procedury.
15. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
16. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
17. Jeżeli w trakcie działań podejmowanych w ramach procedury, zachodzi podejrzenie, że osoba, wobec której istnieje podejrzenie, stosuje przemoc w rodzinie, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, wypełnia się formularz „Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia i przesyła
go do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
Załącznik Nr 1

ARKUSZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY UCZNIA – W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM LUB ZGŁOSZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE

Imię i nazwisko ucznia
………………………………………………
klasa
………………………
Szkoła
…………………………………………………………………………………………………..
Data wypełnienia formularza
………………………………………………………………………..
(należy podkreślić wybrane informacje)
1. Opis wyglądu ucznia:
a) zaniedbania w zakresie higieny osobistej ……………………………………………
b) zadrapania …………………………………………………………………………………
c) zasinienia ………………………………………………………………………………….
d) oparzenia …………………………………………………………………………………..
e) złamania ……………………………………………………………………………………
f) zranienia ……………………………………
………………………………………………
g) zwichnięcia …………………………………………………………………………………
h) inne urazy lub uwagi dotyczące wyglądu (jakie?) …………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Zachowanie ucznia:
a) niepokój, pobudzenie
b) wycofanie, zamknięcie w sobie, „dziwny spokój”
c) agresywność
d) płacz
e) inne (jakie?) ………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
3. Posiadane informacje dotyczące form krzywdzenia ucznia:
a) przemoc fizyczna
b) przemoc psychiczna
c) zaniedbanie
d) inne (jakie?) ………………………………………………………………………………
e) brak informacji na ten temat
4.
Źródło informacji:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Inne informacje istotne w rozpoznawaniu sytuacji ucznia:
……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….
Czytelny podpis osoby wypełniającej arkusz

…………………………………………………………………………
17) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych

1. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:
•mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei
•mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych
•pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów
•unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie
•zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność
•przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań
•przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu
•przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
•podejmowanie w przeszłości prób samobójczych
•fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo

Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne: jednoznacznie ustalają, które z w/w przesłanek występują u danego ucznia przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian w zachowaniu ucznia przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły lub poza nią
2. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych): po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz Dyrektor Szkoły podejmują następujące działania:
nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji)
3. Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą:
po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:
– jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, a ten rodzica/opiekuna prawnego wzywają pogotowie ratunkowe
-dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierającą z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
– jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli, pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji. Pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły
4. Jeśli zaistnieje realne zagrożenie próby samobójczej ucznia, należy podjąć następujące czynności:
jednoznacznie określić rodzaj zdarzenia, nie pozostawiać ucznia znajdującego się w kryzysie samego i próbować przeprowadzić go w bezpieczne, ustronne miejsce, zebrać wstępne informacje o okolicznościach zdarzenia, w razie konieczności wezwać pomoc– pogotowie ratunkowe, policję, straż miejską i w czasie tej interwencji zadbać, by przebiegała ona spokojnie i dyskretnie, ocenić ryzyko dalszego zagrożenia (możliwe, że konieczna będzie hospitalizacja dziecka), zawiadomić o zdarzeniu Dyrekcję Szkoły, wychowawcę dziecka oraz rodziców, chronić ucznia oraz inne osoby przed dodatkową traumą, związaną np. z kontaktem z mediami. Uczeń, który podjął próbę samobójczą bezwzględnie powinien otrzymać konsultację psychiatryczną. Jeśli uczeń wróci do szkoły, należy w trakcie pierwszych z nim kontaktów pamiętać o daniu mu wsparcia, akceptacji, okazaniu zrozumienia. Należy uznać próbę samobójczą za fakt historyczny, aby utrzymać dystans do tego, co się stało, skoncentrować na głównych problemach ucznia i jeśli to możliwe pozytywnie je przeformułować, wskazać różne systemy oparcia.

18) Procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej.

1.Po otrzymaniu informacji o niebezpiecznej chorobie zakaźnej u ucznia lub pracownika szkoły Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona potwierdza tę wiadomość u lekarza – jeśli to możliwe – lub w SANEPID-zie, a także informuje o posiadanej informacji rodziców ucznia albo rodzinę pracownika.
2. Dyrektor szkoły ustala z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania oraz po uzyskaniu potwierdzonych informacji, zawiadamia Organ Prowadzący i Kuratorium Oświaty.
4.Dyrektor szkoły nadzoruje przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników szkoły i uczniów.
5.Dla uczniów i ich rodziców pielęgniarka szkolna przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przygotowuje ulotkę informacyjną wraz z zapisanymi sposobami reagowania w przypadku zakażenia.
6. W razie potrzeby szkoła organizuje spotkanie rodziców z lekarzem chorób zakaźnych lub przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

19) Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzanego przedmiotu lub przesyłki na terenie szkolnym.

1. Natychmiastowe poinformowanie o podejrzeniu dyrektora szkoły.
2. Odizolowanie miejsce lub zabezpieczenie pomieszczenie.
3. Zadbanie o zamknięcie okien, wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji, by nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu.
3. Przykrycie uszkodzonego, podejrzanego przedmiotu lub przesyłki, gdy zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie: płynnej lub stałej (proszek, pył, galareta, piana lub inne).
4. Poinformowanie służb ratunkowych – Policji, Straży Pożarnej Pogotowania ratunkowego.
5.Ustalenie, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką oraz zadbanie, aby osoby te dokładnie umyły ręce.
7. Dyrektor szkoły wraz z wyznaczoną przez niego osobą gromadzi te osoby w jednym pomieszczeniu i przypilnowuje, by z nikim się nie kontaktowały i pozostały tam do przybycia służb.
8. W razie potrzeby udzielana jest pierwsza pomoc osobom, których stan zdrowia tego wymaga.

20) Procedura postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego
a)Wtargnięcie napastników do obiektu
1.Poddanie się woli napastników-ścisłe wykonywanie ich poleceń.
2. Poczęcie starań, aby zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi .
3. Należy zawsze zapytać się o pozwolenie, np., gdy nauczyciel chce zwrócić się do uczniów z jakimś poleceniem.
4.Zapamiętanie szczegółów dotyczące porywaczy i otoczenia –informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
5.Starania w celu uspokojenia uczniów –w miarę możliwości zapanowanie nad własnymi emocjami.
6. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia odmawianie nauczyciela wychodzenia uczniów z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna; nakazanie dzieciom położyć się na podłodze.
7. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonywanie polecenia grupy antyterrorystycznej.
8. Po zakończeniu akcji sprawdzenie obecność dzieci celem upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek ; o braku któregokolwiek dziecka poinformowanie Policję; nie udzielenie pozwolenia żadnemu z dzieci na samodzielny powrót do domu; zaprowadzenie ewidencji dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.
b) Użycie broni palnej na terenie szkoły w sytuacji bezpośredniego kontaktu z napastnikiem:
1.Nakazanie uczniom, aby położyli się na podłodze.
2. Starania w celu uspokojenia uczniów, zapanowanie nad własnymi emocjami.
3. Dopilnowanie, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w przypadku polecenia przemieszczania się.
4. Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnowanie, aby dzieci wykonywały je spokojnie
-gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników.
5. O ile to możliwe powiadomienie telefoniczne służb ratunkowych
6. Po opanowaniu sytuacji :
-upewnienie się o liczbie osób poszkodowanych i sprawdzenie, czy strzały z broni palnej nie spowodowały innego zagrożenia(np. pożaru),
-udzielenie pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym,
-w przypadku, gdy ostrzał spowodował inne zagrożenie podjęcie odpowiednich do sytuacji działań.
c) Zagrożenie bombowe
1. Jeżeli jest informacja telefoniczna:
– należy słuchać uważnie, zapamiętać jak najwięcej, jeżeli jest taka możliwość, nagranie rozmowy, jeśli nie zapisywanie informacji,
-zwrócenie uwagi na szczegóły dotyczące głosu i nawyki mówiącego oraz wszelkie dźwięki w tle,
-nigdy nie należy odkładać pierwszemu słuchawki,
-jeżeli telefon posiada funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego należy ten numer.
2. Jeżeli jest to wiadomość pisemna, należy zabezpieczyć ją tak, aby nikt jej nie dotykał, a następnie przekazać Policji
3. Po zakończeniu rozmowy niezwłocznie poinformować o sytuacji dyrektora szkoły oraz odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe.
4. Dyrektor szkoły zawiadamia o sytuacji organ prowadzący szkołę i Kuratorium Oświaty
5. Dyrektor szkoły wraz z osobami wyznaczonymi powiadamia o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób niewywołujący paniki.
6. Dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie ewakuacji zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zabezpiecza ważne dokumenty.

21) Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)
Działania uprzedzające obejmują:
a) omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej,
b) omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej.
W ramach działań interwencyjnych:
a) dyrektor i pedagog informują nauczycieli, wychowawców,
b) pedagog przypomina zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania na godzinach wychowawczych, innych lekcjach,
c) wychowawca informuje uczniów na forum klasy,
d) dyrektor stwarza możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.
Działania naprawcze w trakcie trwania żałoby:
a) wychowawca ocenia potrzeby, monitoruje stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwraca uwagę na uczniów, u których stwierdza się szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji,
b) wychowawca konsultuje sytuację z pedagogiem, pedagog zasięga opinii specjalistów z PPP,
c) pedagog ułatwia kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

22) Procedura postępowania nauczycieli w przypadku konieczności zawiadamiania o śmierci ucznia

1. Powiadamianie o śmierci zawsze powinno się odbywać „twarzą w twarz”
2. Prawidłowe powiadomienie o śmierci musi spełnić następujące warunki:
a) dostarczyć niezbędne informacje;
b) udzielić pierwszego wsparcia rodzinie;
c) ochronić godność;
d) okazać szacunek wobec ofiary jak i powiadamianej rodziny.
3. Powiadomienie powinno odbyć się w czasie możliwie jak najkrótszym od ustalenia
tożsamości ofiary i ustalenia tożsamości osób jej najbliższych,
4. Przed powiadomieniem należy zebrać informacje o relacjach ofiary z osobą powiadamianą, o stanie zdrowia osoby powiadamianej (zwłaszcza choroby serca, krążenia, cukrzyca itp.), które są istotne do przewidywania sposobu reakcji osoby powiadamianej. Osoby powiadamiane mogą reagować w sposób bardzo emocjonalny, mogą potrzebować pierwszej pomocy. Warto przygotować sobie wsparcie pogotowia medycznego, żeby móc umożliwić w razie potrzeby natychmiastową interwencję lekarską,
5. Powiadomienie o śmierci powinno odbywać się, przez co najmniej dwie osoby. Jedna udziela informacji, druga zaś obserwuje reakcję osoby powiadamianej. Powiadomienie powinno odbyć się na terenie przyjaznym osobie powiadamianej.
6. Zawiadomienie powinno być możliwie jak najprostsze. Powinno się wyrazić współczucie, przykrość i zrozumienie.
7. Trzeba być przygotowanym na udzielenie wszystkich informacji, jakich będzie wymagała osoba powiadamiana. Osoby te często czują potrzebę dowiedzenia się szczegółów dotyczących śmierci bliskiego, okoliczności itp. (jak, w jaki sposób, kiedy, gdzie). Udzielane informacje powinny być proste i zwięzłe. Należy unikać drastycznych szczegółów i informacji niepotrzebnych, odnoszących się do drugorzędnych elementów
sprawy.
8. Należy skupić się na udzieleniu pomocy i wsparcia rodzinie zmarłego.
9. Nie należy, po zawiadomieniu o śmierci, zostawić rodziny i bliskich z rodziny. Powinien zostać pracownik szkoły lub psycholog tak długo, aż minie pierwsza reakcja- szok lub pojawiają się osoby bliskie np. członkowie rodziny, znajomi, przyjaciele. Należy podać swoje dane kontaktowe (telefon, ewentualnie adres), aby udzielić informacji i wsparcia, w razie potrzeby. Aby rodzina ofiary nie czuła się osamotniona, należy podać adresy instytucji udzielających wsparcia.
10. Jeżeli rodzina zmarłego nie znajduje się w miejscu zamieszkania, należy powiadomić sąsiadów o potrzebie kontaktu z rodziną (powodem jest wydarzenie nadzwyczajne, interwencja z udziałem lekarza itp.), a następnie udać się w miejsce pracy rodziców/opiekunów, Nie należy udzielać szczegółowych informacji sąsiadom, nie należy wspominać o śmierci, aby to nie oni zawiadomili rodzinę zmarłego.
11. W realiach szkolnych rodzina nie powinna dowiadywać się o śmierci ucznia z mediów lub od osób trzecich. Obowiązek informowania leży po stronie personelu szkoły, dyrekcji.
12. Absolutnie unikać należy powierzania zadania informowania o śmierci dzieciom lub nastolatkom.
23) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia epizodu psychotycznego ucznia.
1. Działania interwencyjne nauczycieli:
a) Nie pozostawiaj ucznia samego,
b) Reaguj spokojnie, łagodnie,
c) Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w spokojne miejsce,
d) Na ile to możliwe, nie rozpowszechniaj w szkole informacji o zdarzeniu,
e) Zawiadom Dyrektora szkoły, pedagoga, pogotowie ratunkowe (999). Powiadom o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia/opiekunów
f) Nie skupiaj się na rozstrzyganiu, czy to jest psychoza.
2. Działania naprawcze:
a) Jeżeli uczeń wraca po leczeniu szpitalnym należy przygotować do tego klasę – np. przeprowadzić zajęcia edukacyjne na temat: „Czym jest choroba psychiczna” (jeżeli fakt choroby jest ogólnie znany)
b) Jeżeli uczeń bądź rodzice sobie tego nie życzą- nie informuj klasy.
c) Należy wziąć pod uwagę skutki uboczne leczenia i choroby przy określeniu wymagań wobec ucznia.
d) Konsultować postępowanie z lekarzem oddziałowym, na którym leczy się uczeń, który to lekarz jednak nie musi udzielać informacji.
e) Udzielić elementarnego wsparcia rodzicom, w tym wskazać możliwość skorzystania z form pomocy dostępnych w PPP, PZP, przyszpitalnych grupach wsparcia.
24) Procedury postępowanie w przypadku ciąży niepełnoletniej uczennicy

1. Nauczyciel, pielęgniarka lub inny pracownik szkoły, który dowiedział się (lub ma podejrzenia), że uczennica jest w ciąży niezwłocznie informuje o tym wychowawcę klasy. Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi szkoły i pedagogowi szkolnemu.
2. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły spotykają się, aby zebrać więcej informacji o uczennicy oraz o jej sytuacji rodzinnej.
3. Wychowawca i/lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczennicą, starając się ustalić, czy rodzice już wiedzą o jej ciąży oraz czy ciąża nie jest wynikiem przestępstwa (gwałtu), bądź gdy wiek uczennicy nie przekracza 15 roku życia. W tym przypadku należy powiadomić organy ścigania.
4. Wychowawca klasy, pedagog szkolny i dyrektor szkoły ustalają formy pomocy, jakie zaproponują uczennicy oraz szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania rozmowy z uczennicą i jej rodzicami lub prawnymi opiekunami.
5. W sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie prawni nie wiedzą jeszcze o ciąży i uczennica boi się im o tym powiedzieć, może prosić o pośredniczenie w poinformowaniu ich o swojej sytuacji. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem szkolnym podejmują stosowne działania z zachowaniem szczególnej ostrożności i dyskrecji.
6. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego informuje uczennicę i jej rodziców lub opiekunów prawnych o możliwych formach pomocy ze strony szkoły. Wyjaśnia szczegółowo warunki i zasady korzystania z każdej z przedstawionych form pomocy. Odpowiada na pytania i wątpliwości.
7. Uczennica z rodzicami lub opiekunami prawnymi podejmują – w ustalonym terminie decyzję w sprawie form pomocy, z których chcieliby skorzystać. O podjętej decyzji informują wychowawcę klasy i dyrektora.
8. Wychowawca klasy, dyrektor i rodzice lub opiekunowie prawni uczennicy podejmują działania niezbędne do przyznania uczennicy
-zależnie od dokonanego wyboru
-nauczania indywidualnego lub indywidualnego toku nauki
9. Wychowawca klasy i pedagog szkolny uzgadniają rodzaj i sposób świadczenia uczennicy i jej rodzinie pomocy i wsparcia
(materialnego wnioskując do MGOPS, psychologicznego,
organizacyjnego). Podejmują działania, w tym kształtujące pozytywne postawy rówieśników (np. spotkania ze specjalistami, warsztaty kształtujące postawy empatii i tolerancji).
10. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o ciąży uczennicy oraz o uzgodnionym sposobie postępowania. Przypomina o potrzebie zachowania dyskrecji oraz o tym, że nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców.
11. Wychowawcy klas w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką przeprowadzają zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją. Mogą ponadto przeprowadzić, np. z udziałem lekarza lub innego specjalisty, zajęcia podnoszące poziom wiedzy z zakresu świadomej prokreacji, inicjacji seksualnej, antykoncepcji.
12. Wychowawca i wyznaczeni nauczyciele wdrażają uzgodniony z uczennicą sposób realizacji obowiązku nauki

25) Procedura postępowania w przypadku wystąpienia incydentu – zachowania niepożądanego ucznia podczas wycieczki /wyjścia na przedsięwzięcie realizowanego poza terenem szkoły

1.Nauczyciel/inny uczestnik wycieczki powiadamia o swoich przypuszczeniach kierownika wycieczki.
2.Kierownik/opiekun wycieczki odizolowuje ucznia od reszty uczestników wycieczki, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3.W przypadku przypuszczenia lub ewidentnych oznak stanu nietrzeźwości/odurzenia, uszkodzenia ciała kierownik wycieczki wzywa pomoc medyczną, ewentualnie udzielenia pierwszej pomocy.
4.W przypadku każdego zachowania niepożądanego ucznia zagrażającego sobie oraz innym uczestnikom wycieczki, bądź zachowania agresywnego, niestosownego, łamiącego zasady regulaminu kierownik wycieczki zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/prawnych opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia z wycieczki szkolnej na własny koszt. Rodzice ucznia nie otrzymują również zwrotu kosztów poniesionych w związku z udziałem ucznia w wycieczce.
5. Kierownik wycieczki sporządza pisemną notatkę o przekazaniu ucznia rodzicom.
6.Gdy rodzice/prawni opiekunowie odmówią odebrania dziecka z wycieczki lub kontakt z nimi jest niemożliwy, o pozostaniu ucznia na wycieczce czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia lub kierownik wycieczki w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
7.Gdy rodzice odmawiają przybycia na miejsce zdarzenia bądź kontakt z nimi jest niemożliwy, a przed przybyciem rodziców dziecko daje powody do interwencji policji (jest agresywne, daje powód do zgorszenia albo zagraża zdrowiu lub życiu innych
osób), kierownik wycieczki w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji.
8.W przypadku interwencji policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny.
9.Kierownik wycieczki ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, którą podpisują rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
10.Wychowawca wraz z pedagogiem i dyrektorem szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.
11.Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informację o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zależności od niepożądanego czynu ucznia.
12. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy na wycieczce szkolnej, to szkoła ma obowiązek powiadomienia o tym Policji (specjalistę ds. spraw nieletnich) lub sądu rodzinnego.
13.Spożywanie alkoholu na wycieczce szkolnej przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.

26) Procedura reagowania w przypadku pojawienia się na terenie szkoły zwierząt zagrażających bezpieczeństwu uczniów

Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia izoluje uczniów od zwierzęcia (dzieci nie wychodzą z klasy, a gdy są na boisku na polecenie nauczycieli dyżurujących wracają do budynku szkoły).
Nauczyciel lub pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zawiadamia Dyrektora szkoły i wspólnie podejmują działania zmierzające do odizolowania zwierzęcia.
Po nieskutecznych próbach odizolowania zwierzęcia Dyrektor szkoły wzywa Straż Miejską, ewentualnie służby weterynaryjne.
W przypadku, gdy dojdzie do ugryzienia, pokąsania ucznia bądź pracownika szkoły przez niebezpieczne zwierzę udziela się pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców, bądź najbliższe osoby i zapewnia profesjonalną pomoc medyczną.
Gdy dojdzie do ukąszenia poszkodowanego przez żmiję udziela się pierwszej pomocy wg poniższej procedury:
• Należy uspokoić poszkodowanego i poprosić, by jak najmniej się poruszał. Ruch przyśpiesza bowiem rozprzestrzenianie się substancji toksycznej w organizmie. Jeśli ukąszona została ręka lub noga, należy ją unieruchomić. Z ręki trzeba natychmiast zdjąć zegarek i biżuterię. Ranę zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.
• Rannego ułożyć w takiej pozycji, by ukąszone miejsce znajdowało się niżej niż serce.
• Powyżej miejsca ukąszenia założyć opaskę Bier,a . Opaskę zakłada się w taki sposób, żeby hamowała odpływy krwi żylnej w kierunku serca, lecz żeby nie zatrzymywała dopływu krwi tętniczej. Jeśli miejscem ugryzienia jest przedramię, opaskę zakładamy na ramię, zaś w razie ukąszenia stopy – owijamy udo. Dwa końce opaski przekładamy przez pętlę i zaciskamy tak, by kończyna przybrała barwę sino-czerwoną. Pod skórą powinny uwidocznić się żyły. Tętno jednak musi zostać wyczuwalne. Sprawdza się je na grzbiecie stopy (miedzy I i II kością śródstopia) albo nadgarstku. W przypadku braku profesjonalnej opaski uciskowej należy użyć do tego co ma się pod ręką: paska, chustki, rękawa koszuli. Następnie należy usztywnić zranioną kończynę.
• Nie należy wysysać rany ani nie rozcinać jej nożem. Może to spowodować powstanie nowych uszkodzeń i sprawić dodatkowy ból poszkodowanemu. Nigdy nie przykłada się lodu do miejsca ukąszenia.
• Należy wziąć do ręki długopis i narysować okrąg wokół obrzęku w miejscu ukąszenia. Zanotować dokładny czas, kiedy narysowano ten okrąg. Dzięki temu, po dotarciu do szpitala lekarze będą w stanie określić, jak szybko rozprzestrzenia się jad.
• Poszkodowany może zacząć wymiotować. Należy upewnić się, że nic nie blokuje jej dróg oddechowych i może swobodnie oddychać.
• Jeśli osoba ukąszona traci świadomość, trzeba uważnie ją obserwować i sprawdzać, czy ma zachowane krążenie i czy oddycha. Nieprzytomną osobę należy ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku. Jeżeli zajdzie potrzeba, trzeba rozpocząć sztuczne oddychanie
i masaż serca.
• Jak najszybciej należy zorganizować profesjonalną opiekę medyczną – surowica przeciw jadowi musi być podana jak najszybciej.