Procedury

 Procedury

Procedury dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach
Cel: prawidłowe realizowanie postanowień zawartych w WSO i PSO.
Zakres: wystawianie ocen semestralnych i końcoworocznych, sposób przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz sposób postępowania nauczycieli, dyrektora i Rady Pedagogicznej w tym zakresie.
Opis procedur
· Wystawianie ocen semestralnych i końcoworocznych z przedmiotów
1.Na koniec semestru nauczyciel, zgodnie z PSO i WSO dokonuje oceny
semestralnej i końcoworocznej ucznia.
2.Nauczyciel przedmiotu o zagrożeniu oceną niedostateczna lub nieklasyfikowaniem informuje wychowawcę klasy i wpisuje ołówkiem proponowaną ocenę do dziennika na miesiąc przed klasyfikacją.
3.W okresie miesiąca nauczyciele umożliwiają uczniowi uzyskanie oceny pozytywnej przez:
– indywidualne konsultacje
– zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
– zadanie dodatkowej pracy
– pisanie sprawdzianów
– oraz innych sposobów przewidzianych w PSO.
4.Na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną RP wychowawca klasy, na spotkaniu z rodzicami , informuje pisemnie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i nieklasyfikowaniem. zał. nr 1 i 2
5. W szczególnych przypadkach, kiedy rodzic jest nieuchwytny, informację przez sekretariat listem poleconym wysyła wychowawca klasy .
6. Nauczyciele zobowiązani są do wystawienia ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjną RP. O wystawionych ocenach informują uczniów.
· Egzamin klasyfikacyjny
1.Uczen niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny Zgody na egzamin udziela dyrektor gimnazjum. zał. nr 3
2.Uczeń niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ma prawo do złożenia wniosku do RP. Wniosek zaopiniowany przez wychowawcę i zespół nauczycieli uczących w danej klasie składany jest w sekretariacie co najmniej na jeden dzień przed klasyfikacyjną RP. W szczególnych przypadkach RP może
wyznaczyć inny termin. zał. nr 4
3.Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z opinia zespołu i wychowawcy podejmuje decyzję, z którą wychowawca klasy niezwłocznie zapoznaje ucznia i jego rodziców .
4.Jeśli uczniowi przyznano możliwość zdawania egzaminu klasyfikacyjnego to:
– dyrektor wyznacza termin egzaminu w następujący sposób: po pierwszym semestrze w okresie między radą klasyfikacyjną a radą analityczną , nie mniej niż dwa tygodnie po decyzji. Na koniec roku tak jak egzamin poprawkowy.
– nauczyciel przedmiotu określa zakres tematyczny materiału do egzaminu.
5.Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, z którym zapoznaje się RP, która podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji uczniów.
· Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał ocenę niedostateczną
z jednego obowiązkowego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy. zał. nr 5
2. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy uczniowi , który uzyskał oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów /WSO rozdz. IV ,pkt 1 /.zał. nr 6
3. Egzamin poprawkowy przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu wakacji.
· Zastrzeżenia rodziców i uczniów do wystawionych ocen
klasyfikacyjnych
1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora , jeśli uznają , że ocena z przedmiotu lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dot. trybu
ustalania tej oceny w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć.
– po I semestr ze – do 7 dni od wywiadówki
– po II semestrze – do 7 dni od zakończenia roku szkolnego.
2.W przypadku uznania słuszności zastrzeżeń dyrektor wyznacza komisje do przeprowadzenia sprawdzianu oraz w porozumieniu z rodzicami termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej.
Termin sprawdzianu ustala do 3 dni od podjęcia decyzji o przeprowadzeniu sprawdzianu.
· Ocena z zachowania
1.Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
– wychowawca na godzinie wychowawczej uzgadnia oceny z klasą i zainteresowanym uczniem, następnie zbiera opinie nauczycieli gimnazjum . zał.nr 7
2.Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do wystawionej oceny w ciągu do 7 dni po semestrze lub zakończeniu roku, o ile została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa.
3.W razie uznania zastrzeżenia dyrektor w ciągu 3 dni powołuje komisję w składzie: dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący , członkowie: wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia w klasie, pedagog lub psycholog, przedstawiciel samorządu
uczniowskiego, przedstawiciel RR, która po rozpatrzeniu wniosku w głosowaniu ustala ocenę z zachowania. Ustalona ocena jest ostateczna.