Zgoda na udział w zawodach

ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………………….

w zawodach sportowych…………………………………………………………………………………………..

( określić rodzaj zawodów)

w dniu …………………………………, które odbywać się będą w …………………………………….

( podać miejsce )

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w tych zawodach.

 

Zbiórka o godz. ……………….., powrót w godz. ………-…………… .

Miejsce zbiórki………………………….………………………………………………… .

Miejsce powrotu…………………………………………………………………………. .

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu z ……………………………………………………………………………………………..

(podać miejsce na trasie: miejsce zawodów-dom)

.

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów medycznych lub operacji w przypadku zaistnienia takiej potrzeby ratującej życie lub zdrowie mojego dziecka. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/am/ się z regulaminem wyjazdu na zawody sportowe (regulamin do wglądu na stronie internetowej szkoły).

Nauczyciel organizujący wyjazd…………………………………………………………. .

 

 

 

Boguszów – Gorce, dnia ……………………… ………………………………………..

( podpis rodziców/prawnych opiekunów)