Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 13/2013 z dnia 29 pażdziemka2013 r. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

w Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.

U. z 2013r., poz. 267 , z póżn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i

rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r, Nr 5, poz.46).

 

Rozdział I

Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 

1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora, według

harmonogramu ustalanego na dany rok szkolny w terminie do 15 września.

osobą upoważnioną do przyjmowania skarg/wniosków w zastępstwie dyrektora jest

samodzielny referent. Przyjmujący skargę/wniosek na żądanie wnoszącego potwierdza

złożenie skargi/wniosku.

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty

elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

3. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej.

procedury.

4. Rejestr skarg i wniosków w szkole prowadzony jest przez samodzielnego referenta.

5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz

organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak

skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.

a) Dyrektor po rozpoznaniu sprawy przesłanej przez redakcje prasowe,

telewizyjne lub radiowe, zawiadamia je o wynikach rozpatrzenia sprawy,

dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach

i działaniach.

6. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego

po wpisaniu do rejestru pozostawia się bez rozpoznania.

7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a) liczba porządkowa,

b) data wpływu skargi/wniosku,

c) data rejestrowania skargi/wniosku,

d) adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e) informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

0 termin załatwienia skargi/wniosku,

g) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h) data załatwienia,

i) krotka informacja o sposobie załatwienia sprawy

8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 

Rozdział II

Kwalifikowanie skarg i wniosków

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.

2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana

jest do rejestru skarg i wniosków.

3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, dyrektor

wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia.

4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, podlegają zarejestrowaniu,

a następnie z pismem przewodnim przesłane zostają zgodnie z właściwością. O

powyższym zawiadamiając równocześnie wnoszącego. Kopię pisma pozostawia się w

dokumentacji szkoły.

5.Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne

Organy należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym

organom’ zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego. Kopie pism pozostawia się

w dokumentacji szkoły.

6. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać

w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

Rozdział III

Rozpatrywanie skarg i wniosków

1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. W rozpoznaniu skargi/wniosku może

uczestniczyć pedagog szkolny.

2. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przez nią rozpatrywana ani nie może

ona w jej rozpatrywaniu uczestniczyć.

3. Z wyjaśnienia skargi /wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a) oryginał skargi/wniosku,

b) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku

i wynikach postępowania wyjaśniającego

c) materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d) odpowiedz do wnoszącego w której został powiadomiony o sposobie

rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym j ej wysłaniem,

e) inne pisma jeśli sprawa tego wymaga.

4. odpowiedz do wnoszącego skargę/wniosek winna zawierać szczególności:

a) oznaczenie organu od którego pochodzi,

b) wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do

wszystkich zarzutów l wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c) imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

5. Dyrektor rozpatrując skargę /wniosek może wydać polecenie lub podjąć inne stosowne

środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

6. Pełna dokumentacja dotycząca skargi/wniosku po zakończeniu sprawy

przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

Rozdział IV

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

1.Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

2. Skargę/wniosek rozpatruje się:

a) do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,

b) do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

c) do dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana

3. W terminie do siedmiu dni należy

a) przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem

wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu

jeżeIi skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,

b) przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli

trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru

sprawiedliwości,

c) przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem

wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,

d) przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia

skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,

e) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji

dotyczących skargi/wniosku,

f) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak

jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

Załączniki:

1) Protokół przyjęcia skargi ustnej,

2) Protokół przyjęcia skargi ustnej z potwierdzeniem

3) Notatka służbowa