Regulamin zawodów sportowych

Załącznik

do Zarządzenia Nr 12/2013

Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach

z dnia 24 października 2013 r.

Regulamin

organizacji i uczestnictwa uczniów Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach

w zawodach sportowych

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 1. Pod pojęciem ,,zawodów sportowych’’ rozumie się: turnieje sportowe, mecze, rozgrywki, imprezy rekreacyjno – sportowe.

 2. Kierownikiem drużyny sportowej” zwanym dalej kierownikiem jest nauczyciel wychowania fizycznego lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 3. Nadzór nad organizacją zawodów sportowych sprawuje dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel wychowania fizycznego zatrudniony w szkole.

 4. Udział w zawodach sportowych jest prawem uczniów Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach.

O udziale ucznia w zawodach sportowych jest informowany jego wychowawca, poprzez wywieszenie przez kierownika w pokoju nauczycielskim ksero zatwierdzonej przez dyrektora Karty udziału w zawodach.

 1. Uczestnicy zawodów godnie reprezentują szkołę, dążą do uzyskania jak najlepszych wyników sportowych, walczą zgodnie z zasadami fair play.

 2. W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie posiadający aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia zbiorowego lub indywidualnego oraz pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna dziecka) – Załącznik nr 1.

 3. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów zawodów i obiektów sportowych, na których się znajdują.

 4. Kierownik odpowiada za bezpieczeństwo całej drużyny.

 5. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane są do kierownika.

 6. Kierownik w terminie co najmniej 1 dnia przed zawodami składa dyrektorowi do zatwierdzenia Kartę udziału w zawodach wraz z pozostałą dokumentacją. W wyjątkowych przypadkach może to zrobić w dniu zawodów przed wyznaczoną godziną zbiórki. – Załącznik nr 2.

 7. Rozmowy i negocjacje z organizatorami zawodów prowadzi tylko i wyłącznie kierownik, jest on przedstawicielem dyrektora szkoły na zawodach sportowych.

 8. Uczniowie w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie nie mogą brać udziału w zawodach sportowych.

 9. Kierownik wybiera przewoźnika spośród co najmniej trzech zapytań o cenę oraz spełniających aktualne warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego.

Rozdział II

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas zawodów sportowych

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w zawodach sportowych sprawuje kierownik i opiekunowie w sposób ciągły. Liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala kierownik uwzględniając wiek uczestników ich stopień rozwoju psychofizycznego, specyfikę zawodów sportowych oraz warunki i miejsce w jakich będą się one odbywać. Na kierowniku spoczywa obowiązek wiedzy o zapewnieniu przez organizatora zawodów opieki medycznej. W przypadku jej braku niedopuszczalny jest udział w takich zawodach sportowych.

 2. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, opiekunowie bezwzględnie sprawdzają stan osobowy uczniów.

 3. Przed wyruszeniem na zawody sportowe uczestnicy są zapoznawani przez kierownika z niniejszym regulaminem oraz zasadami bezpieczeństwa i sposobów zachowania się w trakcie zawodów, a w szczególności w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 4. W przypadku, gdy podczas trwania, dojazdu lub powrotu z zawodów sportowych miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku w szkole.

 5. Miejscem zbiórki i powrotu z zawodów sportowych jest Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach, w uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem i za pisemną wiedzą rodziców/prawnych opiekunów uczniów biorących udział w zawodach, może postanowić inaczej.

 6. Rodzic ma prawo wystąpić o samodzielny powrót dziecka z zawodów sportowych na trasie: miejsce zawodów- dom zaznaczając to na pisemnym oświadczeniu /załącznik nr 1/. Przedmiotową decyzję podejmuje kierownik.

 7. Kierownik przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom uczestników zawodów sportowych możliwości kontaktu w nagłych przypadkach. Posiada podane przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów, numery telefonów kontaktowych.

 8. Kierownik, w przypadkach zagrażających życiu lub zdrowiu uczniów powierzonych jego opiece, podejmuje decyzję o udzieleniu specjalistycznej pomocy medycznej, m.in. poprzez hospitalizację lub zabieg, informując niezwłocznie o tym rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia.