Zasady postępowania rekrutacyjnego wobec kandydatów do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach na rok szkolny 2016/2017

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 82/2016 Dyrektora Gimnazjum Nr 1

w Boguszowie – Gorcach z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 oraz z 2016 r. , poz.35,64,195)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1942)
 3. Uchwała Nr XX/129/16 Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Boguszów – Gorce oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.( Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r., poz. 1881)
 4. Zarządzenie Nr 2/2016 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego (…) na rok szkolny 2016/2017.

 

 • 1

 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 • szkole – należy rozumieć Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach;
 • dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach;
 • komisji rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
 • liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
 • liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
 • karta zapisu – należy rozumieć dokument opracowany przez Szkołę na potrzeby rekrutacji do Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach;
 • świadectwie ukończenia szkoły – należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo szkolne promocyjne, w tym świadectwo promocyjne stwierdzające realizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VI szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

 

 • 2
 1. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmowani są kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego określa zarządzeniem Dolnośląski Kurator Oświaty. Przedmiotowe terminy zawarte są w karcie zapisu.

 

 1. W sytuacji wystąpienia na terenie Gminy stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego w terminach ustalonych, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala nowe terminy oraz podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w siedzibie szkoły oraz na jej stronie internetowej.

 

 • 3
 1. Do klasy pierwszej trzyletniego gimnazjum przyjmowani są kandydaci :
 • z urzędu: zamieszkali w obwodzie gimnazjum;
 • zamieszkali poza obwodem gimnazjum na podstawie wolnych miejsc oraz uzyskanej łącznie największej liczby punktów z kryteriów o których mowa w 5.
 1. Zgłoszenia kandydata dokonują jego rodzice/opiekunowie prawni poprzez złożenie karty zapisu.

 

 • 4
  1. Karta zapisu o której mowa w § 2 ust. 2 zawiera w szczególności:
 • imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 • adres zamieszkania rodziców i kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile posiadają.

 

 1. Do karty zapisu kandydata zamieszkałego w obwodzie gimnazjum dołącza się:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej ( oryginał);
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej ;
 • kartę zdrowia;
 • 1 fotografię do legitymacji szkolnej lub 2 fotografie w przypadku korzystania przez ucznia z przewozu organizowanego przez szkołę;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe (gdy kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy o zwiększonej ilości godzin zajęć wychowania fizycznego).

 

 1. Do karty zapisu kandydata zamieszkałego poza obwodem gimnazjum dołącza się:

dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów o których mowa w  § 5 .

 

 1. Do kart zapisu rodzice / prawni opiekunowie kandydata mogą dołączyć:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • dokument objęcia dziecka pieczą zastępczą;

 

 1. Zgłoszenia niekompletne będą rozpatrywane po uprzednim ich uzupełnieniu przez rodziców/prawnych opiekunów.

 

 • 5

 

 1. Kryteria, liczba punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzania w postepowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum:
L.p. Kryteria Liczba punktów Dokumenty potwierdzające kryteria
1 Wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Średnia 4,0 – 4,5: 5 pkt

Średnia 4,51-5,00: 7 pkt

Średnia 5,01 i więcej:10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. Uśredniony wynik sprawdzianu klas VI szkoły podstawowej, o którym mowa w art.9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.( Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 oraz z 2016 r. , poz.35,64,195)

co najmniej na poziomie uśrednionego wyniku wojewódzkiego.

 

7 pkt

Kserokopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku sprawdzianu.
3. Wzorowa lub bardzo dobra

ocena zachowania.

3 pkt Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
4. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych lub wysokie

osiągnięcia w sporcie.

Finalista dolnośląskiego konkursu przedmiotowego dla szkół podstawowych lub zajęcie I –III miejsca w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim – 5pkt;

Osiągniecie miejsc I-III w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym – 3 pkt

Kserokopia zaświadczenia lub dyplomu.

 

 

 • 6

 

 1. Zasady przeprowadzania prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy o zwiększonej ilości godzin zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.

 

 1. W ramach klasy o zwiększonej ilości godzin zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego prowadzony jest nabór kandydatów w zakresie dwóch specjalności  sportowych do wyboru:
 • Specjalność – narciarstwo alpejskie:
 1. Próba szybkości – bieg na dystansie 20 m na czas;

Punktowanie: max 10 punktów.

 1. Próba siłowa – rzut  piłką lekarską 3 kg w tył na odległość;

Punktowanie: max 10 punktów.

 

 1. Próba zwinności – bieg trzy razy po kopercie na czas;

Punktowanie: max 10 punktów

 1. Uzyskanie 50% punktów + 1 punkt, kwalifikuje kandydata/kę do przyjęcia do klasy o zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego.
 2. O kolejności przyjęcia decyduje najwyższa ilość punktów uzyskana przez kandydata/kę.

 

 • Specjalność – piłka nożna:
 1. Żonglerka piłką nożną – w ciągu minuty kandydat/ka wykonuje żonglerkę piłką nożną dowolną częścią ciała za wyjątkiem rąk.  Liczba podbitych piłek jest sumowana z trzech pierwszych prób.                                                                                                                                         Punktowanie:                                                                                              0 – 10 razy            1 pkt.

11 – 20 razy            2 pkt.

21 – 35 razy            3 pkt.

36 – 50 razy            4 pkt.

51 razy i więcej       5 pkt.

 

 1. Slalom z piłką nożną – kandydat/ka wykonuje slalom z piłką na wyznaczonym odcinku, z pomiarem czasu. Ominięcie pachołka skutkuje dodaniem za ominięty pachołek 1 karnej sekundy.                                                                                                              Punktowanie:       do 1200         5 pkt.

1201 – 1500         4 pkt.

1501 – 1800         3 pkt.

1801 – 2100         2 pkt.

2101 i więcej         1 pkt

 

 1. Strzały półgórne na bramkę z 9 metrów w 12 sekund. Kandydat/ka wykonuje 5 strzałów na bramkę dowolną nogą, piłką ustawioną w odległości 9m od bramki. Piłka nie może dotknąć ziemi nim wpadnie do bramki. Czas na wykonanie zadania wynosi 12 sekund.

Punktowanie:   5 celnych strzałów       5 pkt.

4 celne strzały               4 pkt.

3 celne strzały               3 pkt.

2 celne strzały               2 pkt.

1-0  celnych strzałów    1 pkt.

 

 1. d) Strzały na bramkę z połowy boiska w 12 sekund. Kandydat/ka wykonuje strzał na bramkę dowolną nogą do piłek ustawionych na połowie boiska. Czas na wykonanie zadania wynosi 12 sekund.                                                                                                           Punktowanie:  5 celnych strzałów       5 pkt.

4 celne strzały              4 pkt.

3 celne strzały              3 pkt.

2 celne strzały              2 pkt.                                                                                                    1 celnych strzałów       1 pkt.

 

 1. O kolejności przyjęcia decyduje najwyższa ilość punktów uzyskana przez kandydata/kę.

 

 1. W sytuacji jednakowej ilości punktów rekrutacyjnych uzyskanych przez kandydata/kę, w procesie rekrutacyjnym pod uwagę będą brane udokumentowane osiągnięcia sportowe kandydata/ki, w pierwszej kolejności w zakresie specjalności naborowych: narciarstwa i piłki nożnej, a następnie z pozostałych  dyscyplin sportowych.

 

 1. Przystąpienie kandydata/tki do testu sprawności fizycznej jest traktowane jako jednoznaczna pozytywna deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów co do stanu zdrowia dziecka.

 

 • 7

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie może wchodzić:
 • dyrektor;
 • nauczyciel, którego dziecko uczestniczy w postepowaniu rekrutacyjnym.
  1. Dyrektor może dokonać zmiany w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym jej przewodniczącego.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy :
 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym;
 • przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do klasy o zwiększonej ilości godzin wychowania fizycznego – na podstawie zasad zawartych w § 6
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w formie listy zawierającej imiona i nazwisko z podaniem daty i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z kartami zapisu do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń.
 • Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. Do jego kompetencji należy możliwość zwołania posiedzenia komisji poza dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 • Komisja rekrutacyjna prowadzi swoje postepowanie, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 osób jej składu.
 • Członków komisji rekrutacyjnej obowiązuje nieujawnianie informacji o przebiegu posiedzenia komisji i przyjętych rozstrzygnięciach, które mogłyby naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców/prawnych opiekunów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Protokół postępowania rekrutacyjnego zawiera w szczególności:
 1. a) datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej;
 2. b) imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu;
 3. c) informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach;
 4. d) podpisy przewodniczącego i członków komisji rekrutacyjnej.

 

10).  Do protokołu postepowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

 1. a) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły;
 2. b) listę kandydatów, którzy przystąpili do próby sprawności fizycznej, o której mowa

w  § 5 z uzyskanymi wynikami;

 1. c) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
 2. d) listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 3. e) listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

 • 8

 

 1. W przypadku nieprzyjęcia ucznia do klasy pierwszej komisja rekrutacyjna na  pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają prawo pisemnego odwołania się od decyzji komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 1. Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem o którym mowa w ust. 2.

 

 1. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc Dyrektor Szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające zgodnie z terminami rekrutacji ogłoszonymi zarządzeniem przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 

 • 9

 

 1. Dane osobowe kandydatów przyjętych do szkoły wraz z całą dokumentacją postępowania są przechowywane do końca okresu uczęszczania ucznia do szkoły.

 

 1. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych wraz z dokumentacją postepowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sadu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 • 10

Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się również do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice/prawni opiekunowie ubiegają się o przyjęcie dziecka do szkoły.

 

 • 11

Karta zapisu o której mowa w  § 2 ust. 2 stanowi załącznik do regulaminu.

 

 • 12

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają właściwe akty prawne przywołane w podstawie prawnej na wstępie.

 

 • 13

Regulamin jest  udostępniony do wiadomości w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.