Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Przewodnik dla rodziców.
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2010 r. Nr 228, poz. 1487);
2. Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490);
Na czym polega pomoc psychologiczno – pedagogiczna?
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to:
Ø rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
Ø rozpoznawanie możliwości psychofizycznych ucznia;
Ø zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
Kto jest organizatorem pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
Kto udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej ?
Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy klas, pedagog szkolny i inni – w zależności od potrzeb szkoły.
Z kim współpracuje szkoła w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
Szkoła współpracuje z:
Ø rodzicami uczniów wymagających pomocy,
Ø poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi;
Ø placówkami doskonalenia nauczycieli;
Ø innymi szkołami i placówkami;
Ø organizacjami pozarządowymi;
Ø innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Jacy uczniowie mogą zostać objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole?
Pomocą psychologiczno – pedagogiczną może zostać objęty każdy uczeń, który tej pomocy potrzebuje, a szczególnie:
Ø uczeń niepełnosprawny,
Ø uczeń niedostosowany społecznie,
Ø uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym,
Ø uczeń szczególnie uzdolniony,
Ø uczeń mający specyficzne trudności w uczeniu się;
Ø uczeń objawiający zaburzenia w komunikacji językowej,
Ø uczeń przewlekle chory,
Ø uczeń z niepowodzeniami edukacyjnymi,
Ø uczeń zaniedbany środowiskowo,
Ø uczeń przebywający w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
Ø uczeń przeżywający trudności adaptacyjne: kulturowe, środowiskowe.
Kto może składać do dyrektora szkoły wniosek o udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
Wnioskodawcą może być:
Ø uczeń,
Ø rodzice / prawni opiekunowie ucznia,
Ø nauczyciele przedmiotów,
Ø wychowawca klasy,
Ø pedagog szkolny,
Ø poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna,
Ø pomoc nauczyciela, nauczyciel wspierający,
Ø asystent edukacji romskiej.
Kiedy może być składany wniosek o udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej?
Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej może być składany w każdym czasie, gdy zaistnieją takie potrzeby.
Jakie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą być stosowane?
Ø Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia to:
zajęcia rozwijające zainteresowania,
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
zajęcia specjalistyczne, takie jak:
§ zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
§ zajęcia logopedyczne,
§ zajęcia socjoterapeutyczne,
§ zajęcia terapeutyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery dla uczniów gimnazjum.
Ø Formy pomocy dla rodziców to:
porady,
konsultacje,
warsztaty i szkolenia.
Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawsze będą dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów.