Regulamin przyznawania uczniom Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie Gorcach

Załącznik do Zarządzenia nr 70 Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach z dnia 9 października 2015 r.

 Regulamin przyznawania uczniom Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie

stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia w sporcie Gorcach

 

 Na podstawie: art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz Statutu Gimnazjum Nr 1 w Boguszowie – Gorcach.

§ 1

    Za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe mogą zostać przyznane uczniom:    stypendia I 0 i II 0.

§ 2

 1. Uczeń o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w szkole.
 2. Stypendium za wyniki w nauce I0 może uzyskać uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej:
 • uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania;
 • lub uzyskał tytuł laureata w konkursach na szczeblu wojewódzkim w tym organizowanych przez/ lub pod patronatem Kuratora Oświaty oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.
 1. Stypendium za wyniki w nauce II0 może otrzymać uczeń, który:
 • uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 i otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania;
 • lub zakwalifikował się do konkursów etapu wojewódzkiego, w tym organizowanych przez/ lub pod patronatem Kuratora Oświaty oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.

 § 3

Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane za indywidualne osiągnięcia ucznia reprezentującego szkołę lub Uczniowski Klub Sportowy działający na terenie Gminy Boguszów – Gorce.

 

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe I 0 może być przyznane uczniowi, który:
 • zajmuje miejsca od 1-5 na zawodach o randze międzynarodowej lub ogólnokrajowej i otrzymał średnią ocen co najmniej 4,50 i co najmniej ocenę bardzo dobrą zachowania.

 

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe II 0 może uzyskać uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych wymagań:
 • zajmuje miejsca od 1-3 na zawodach o randze wojewódzkiej i otrzymał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz uzyskał co najmniej ocenę dobrą zachowania;
 • zajmuje I miejsce w zawodach regionalnych lub tytuł najlepszego zawodnika, otrzymał średnią ocen co najmniej 4,00 oraz uzyskał co najmniej ocenę dobrą zachowania.

 § 4

 1. Wnioski o przyznanie uczniom stypendium mogą składać:
 • wychowawcy klas;
 • nauczyciele w-f lub trenerzy prowadzący zajęcia w Uczniowskich Klubach Sportowych w porozumieniu z wychowawcą ucznia.
 1. Wnioski należy składać w terminach :

1) do trzech pierwszych dni roboczych marca;

2) do trzech pierwszych dni roboczych lipca.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć do wglądu dokumenty potwierdzające osiągnięcia

ucznia.

 1. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły. Złożone po terminie i nie kompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.

 

§ 5

1.Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną złożoną z :

1) pedagoga;

2) nauczyciela opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

3) nauczyciela, członka Rady Pedagogicznej;

4) dwóch przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego

 1. Komisja stypendialna przeprowadza kwalifikacje złożonych wniosków oraz w terminie do 7 dni od dnia ostatecznego terminu złożenia wniosków, przedstawia dyrektorowi protokół ze swoją opinią.
 2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Dyrektor szkoły. W podejmowaniu decyzji dodatkowo może kierować się stopniem zaangażowania ucznia w życie szkoły.

 § 6

 1. Wysokość stypendium corocznie ustala Dyrektor szkoły w ramach planu finansowego szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołą.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Wypłata przyznanych stypendiów następuje na wskazane konto bankowe rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

 

 § 7

Z dniem 9 października 2015 r. przestaje obowiązywać regulamin z dnia 14 kwietnia 2005 r.

 

 § 8

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2015 r.

 

                                                                                                                         Załącznik do Regulaminu

 

                                                                       Dyrektor Gimnazjum Nr 1

                                                                                  w Boguszowie-Gorcach

                                                             ul.Waryńskiego 10

 

 

WNIOSEK

                                    WYCHOWAWCY, TRENERA*

 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce

lub osiągnięcia sportowe*

 

Wnoszę o przyznanie stypendium dla:

. ……………………………………………………. ur……………………………………..

(imię i nazwisko ucznia, wychowanka, klasa )                                      ( data-d-m-r)

…………………………………………………………………………………………………

( imiona i nazwiska rodziców/opiekunów)

…………………………………………………………………………………………………

(pełny adres zamieszkania)

 1. Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

*właściwe podkreślić                                                …………………………………………..

( podpis wnioskodawcy)

 

3.Opinia wychowawcy( jeśli wniosek składa trener):

 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

( podpis wychowawcy)

Załączniki:

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

 

4.Wypełnia Komisja Stypendialna

 

Wniosek spełnia kryteria regulaminowe: TAK                 NIE ( właściwe podkreślić)

Uzasadnienie komisji w przypadku podkreślenia odpowiedzi NIE:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.Rekomendacja komisji stypendialnej:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy komisji stypendialnej:

……………………………..

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………….

Dodaj komentarz