Projekty unijne

MINIPORTAL- Projekt 9.1.2

Projekt 9.1.2 „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Czas trwania projektu –  01.01.2010 – 30.11.2011.

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nauczyciele realizujący projekt w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach:

  • Zofia Łatka – koordynator szkolny
  • Anna Wójcik – Banaś – zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki
  • Monika Glinkowska – koło chemiczne
  • Teresa Banaś – koło biologiczne
  • Bożena Grabowska – koło sportowe
  • Grażyna Pawłowicz – tutoring
  • Jolanta Chrapczyńska – tutoring
  • Iwona Ziewiec – tutoring

 

http://webfronter.com/dolnyslask/gim1boguszow/