Regulamin

REGULAMIN GIMNAZJUM NR 1 W BOGUSZOWIE – GORCACH

 

I.Sposób traktowania i odnoszenia się do siebie:

Zasada 1: Właściwe zwroty i słownictwo

 • odnosimy się do siebie w sposób kulturalny i z szacunkiem
 • Uczniom nie wolno mówić niczego, co mogłoby kogoś obrazić, zaboleć lub zostać uznane za groźbę, nie wolno używać wulgaryzmów wobec pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek. Zabronione jest: używanie wyzwisk, przeklinanie, krzyczenie, grożenie, naprzykrzanie się.
 • Uzasadnienie:Zadaniem uczniów i nauczycieli jest pomagać sobie i wspierać się nawzajem, każdy musi czuć się bezpieczny i szanowany. Odpowiednie wysławianie się zapobiega nieporozumieniom, kłótniom i bójkom.

Zasada 2: Fizyczne bezpieczeństwo

 • Uczniom nie wolno robić niczego, co mogłoby zagrozić ich bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób. Zabronione jest: bieganie po korytarzu szkolnym, bicie, kopanie, popychanie i przewracanie (także „na żarty”), posiadanie groźnych narzędzi, grożenie innym słowami, gestami lub w inny sposób, siadanie podczas przerw na schodach, chodzenie na terenie szkoły w kapturach na głowie, granie w piłkę na korytarzu.

Uzasadnienie: Szkoła powinna być miejscem bezpiecznym dla wszystkich.

Zasada 3: Właściwe zachowanie:

 • Uczniowie powinni zachowywać się w sposób zgodny z obowiązującymi normami i dobrymi manierami. Uczniom nie wolno przeszkadzać, ani nauczycielowi w prowadzeniu zajęć, ani kolegom w nauce. Zabronione jest podnoszenie głosu na nauczyciela oraz innych uczniów, robienie zamieszania, niestosowanie się do poleceń nauczyciela, komentowanie, wykrzykiwanie odpowiedzi, bekanie, rzucanie przedmiotami itp.
 • Niedopuszczalne jest palenie papierosów, spożywanie lub posiadanie alkoholu i innych używek oraz bycie pod wpływem środków odurzających na terenie szkoły, a także opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć.
 • Zamiast tego: uczniowie powinni siedzieć na swoich miejscach, mówić „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” oraz „dzień dobry” nauczycielom, pracownikom szkoły i gościom, podnosić ręce i czekać na pozwolenie na zabranie głosu, podczas zajęć trzymać się tematu, pozwalać innym na wypowiedzenie się i posiadanie własnego punktu widzenia.
 • Uzasadnienie: Aby uniknąć problemów w szkole uczniowie muszą zachowywać się w akceptowany społecznie sposób. Ważne jest dążenie do zrozumienia poglądów innych osób i bycie tolerancyjnym względem nich. Okazywanie szacunku dorosłym i rówieśnikom jest podstawową zasadą kultury osobistej i dobrego wychowania.

Zasada 4: Właściwy strój i wygląd

 • Strój uczniowski powinien być czysty i estetyczny. Zabrania się eksponowania odkrytych części ciała (brzuch, dekolt, mini spódniczki), mocnego makijażu oraz eksponowania na odzieży symboli propagujących narkomanię, używki, symboli antypaństwowych, rasistowskich, faszystowskich, itp.
 • Uzasadnienie: Szkoła jest instytucją publiczną, zatem strój uczniów powinien być dobrany adekwatnie do powagi miejsca.

II.Uczenie się:

Zasada 1: Przygotowanie do lekcji

 • Uczeń przychodzi do szkoły przygotowany do lekcji – ma zeszyt, podręcznik, przyrządy do pisania oraz zadania domowe

Uzasadnienie: nieprzygotowanie znacznie utrudnia pracę na lekcji zarówno uczniowi jak i nauczycielowi.

Zasada 2: Punktualność

 • Uczeń przychodzi na lekcje punktualnie.
 • Zabronione jest przebywanie w sklepiku szkolny po dzwonku na lekcje.

Uzasadnienie: Spóźnianie się jest oznaką braku szacunku i zaburza tok lekcji.

Zasada 3: Zachowanie podczas lekcji.

 • Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i ciszę. Stosują sią do poleceń nauczyciela. Zabronione jest chodzenie po klasie, rozmowy z kolegami, zaśmiecanie klasy, jedzenie i picie podczas lekcji, używanie telefonów komórkowych.

Uzasadnienie: Celem bycia w szkole jest zdobywanie wiedzy i umiejętności. Zakłócanie toku lekcji znacznie utrudnia młodzieży uczenie się, a nauczycielom wykonywanie swoich obowiązków.

* Uczniowie, którzy nie biorą udziału w lekcjach religii lub j. niemieckiego, mają obowiązek spędzać całą lekcję w bibliotece szkolnej. Uczniowie zwolnieni z w-f przebywają podczas lekcji na sali gimnastycznej, chyba że jest to pierwsza lub ostatnia godzina zajęć.

III.Rozwiązywanie konfliktów

Zasada: Spory rozwiązujemy bez przemocy.

 • O negatywnych uwagach i emocjach staramy się informować innych bez krzyku, bicia i obraźliwych słów. Uczniowie mogą skorzystać z pomocy wychowawcy lub pedagoga przy rozwiązywaniu konfliktów.

Uzasadnienie: Każdy ma prawo do wyrażania własnego zadnia w akceptowany społecznie sposób. Szkoła jest miejscem, w którym uczymy się tolerancji, rozwiązywania problemów i konfliktów w sposób konstruktywny.

Procedury postępowania w przypadku naruszenia regulaminu:

1.Uwaga nauczyciela

Jeżeli zachowanie ucznia jest niezgodne z regulaminem, nauczyciel jest zobowiązany zwrócić mu uwagę:

 • powiedzieć o zachowaniu, które narusza regulamin („Chodzisz po klasie”, „Zwracasz się do Pawła w sposób wulgarny i agresywny”)
 • powiedzieć o jego konsekwencjach („Utrudniasz mi i kolegom prace na lekcji”, Obrażasz kolegę”)
 • powiedzieć jakiego zachowania nauczyciel oczekuje („Usiądź na swoim miejscu”, „Przestań tak mówić”)
 • uzasadnić oczekiwania („W regulaminie jest zapisane, że uczniowie nie chodzą po klasie w czasie lekcji”, „Każdy w tej klasie chce być szanowany przez innych”)

2.Ostrzeżenie

 • Nauczyciel informuje ucznia że konsekwencją braku poprawy zachowania będzie wpisanie uwagi do dziennika i poinformowanie wychowawcy.
  (uwaga w dzienniku powinna konkretnie opisywać zachowanie ucznia)

3.Wpisanie uwagi do dziennika i poinformowanie wychowawcy.

4. Umowa wychowawcy i ucznia. Wychowawca jest zobligowany do przeprowadzenia rozmowy z uczniem, podczas której powinien wyjaśnić sprawę i zmotywować ucznia do podjęcia zobowiązać (wzór kontraktu).

5.Rozmowa z pedagogiem i/lub wezwanie rodziców.

Zespół Wychowawczy

Dodaj komentarz