Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego to święto państwowe na pamiątkę zwycięstwa Polski w bitwie warszawskiej w 1920 r., stoczonej w ramach wojny polsko-bolszewickiej. Święto zostało wprowadzone ustawą Sejmu RP z 30 lipca 1992 r.

Informacja o powołaniu nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 1 W Boguszowie – Gorcach

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce.
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy
 3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:

Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Państwa jednostce.

E-mail: kuba@eduodo.pl

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 3. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 4. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

Wynik konkursu na stanowisko referenta ds. administracyjnych

Informacja

o wynikach naboru

na stanowisko

referenta ds. administracyjnych

w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko pracy wybrana została Pani Helena Karasiewicz zamieszkała w Boguszowie – Gorcach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Helena Karasiewicz wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze oraz znajomością zagadnień na danym stanowisku. Posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe dają podstawy do prawidłowego wykonywania zadań na określonym powyżej stanowisku.

Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

Konkurs na stanowisko referenta ds. administracyjnych w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 
Dyrektor

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

– referent ds. administracyjny

w Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
w wymiarze 3/8 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie,
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. obywatelstwo polskie,
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office – Word, Excel, Power Point, oprogramowania np. aplikacja Sekretariat, Kadry,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego i prawa pracy,
 4. łatwość nawiązywania kontaktów z młodzieżą,
 5. kreatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, rzetelność,
 6. mile widziany co najmniej 2 letni staż pracy na wyżej wymienionym stanowisku lub podobnym.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 2. przeglądanie stron internetowych i skrzynki e- mail, prowadzenie korespondencji elektronicznej,
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników pedagogicznych i administracji,
 4. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników,
 5. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 6. prowadzenie ewidencji urlopów pracowników,
 7. prowadzenie rejestrów dotyczących badań okresowych i przeglądów stanu technicznego i ppoż. budynku szkolnego,
 8. prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli,
 9. prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązkiem szkolnym (księgi ewidencji dzieci, księgi uczniów, zakładanie i archiwizowanie arkuszy ocen,
 10. załatwianie spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i ich przejściem do innej placówki,
 11. prowadzenie archiwizacji dokumentów,
 12. prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń,
 13. zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego i środków czystości,
 14. przygotowywanie planów i wykonywanie sprawozdań dotyczących placówki wynikających z odrębnych przepisów,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

4. Wymagane dokumenty:

1)  dokumenty niezbędne:

a.       kopie dyplomów/świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie,

b.      kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

c.       oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e.       zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta ds. administracyjnych

2)  dokumenty dodatkowe:

a.       CV,

b.      list motywacyjny,

c.       inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

3) Pismo o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać do dnia  24 lipca 2018 r. wyłącznie pocztą na adres:

Gimnazjum nr 1
ul. L. Waryńskiego 10
58 – 370 Boguszów – Gorce

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referent ds. administracyjnych”.

Liczy się data wpływu.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie i nie kompletne nie będą  rozpatrywane.
Przeprowadzenie konkursu odbędzie się 27 lipca 2018 r. w gimnazjum w Boguszowie – Gorcach.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach.