Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, że:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dyrektor

Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach

ul. Waryńskiego 10

58-370 Boguszów-Gorce

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z Administratorem można skontaktować się tel. 074 – 844 94 73 pod adresem e-mail: szkola@gim1boguszow.pl   lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych , z którym można skontaktować się tel. nr 791 855 343, poprzez adres e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

a)        niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, a przede wszystkim  obowiązków wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

b)       niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

c)        w innych przypadkach Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

ODBIORCY DANYCH W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:

 

a)        organom władzy państwowej i samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa, wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podst. art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej,

b)       organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI

 MIĘDZYNARODOWEJ

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH W zakresie jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Bezpieczne Ferie 2019

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zachęca do zapoznania się z  informacjami dotyczącymi akcji Bezpieczne Ferie 2019.

Informacje znajdują się na stronach  Głównego  Inspektoratu Sanitarnego : –  „Bezpieczne ferie – wytyczne i zalecenia”, „Patent na bezpieczne ferie”,film edukacyjny- „Bezpieczne ferie” . Materiały edukacyjne zawierają również  list do rodziców, w którym Główny Inspektor Sanitarny oraz  Komendant Główny Policji  przestrzegają przed niebezpieczeństwem zażywania substancji psychoaktywnych.

https://gis.gov.pl/wypoczynek/bezpieczneferie-wytyczne-i-zalecenia-gis/?fbclid=IwAR2CAvx0Ay2adv1M5bujfMmUPt8QuIhuUqczNqFS8Q6HTyUT1tz8FVdWddo

Terminy rekrutacji 2019 r. dla absolwentów gimnazjum.

Informujemy że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w zakładce: Szkoły i placówki/Rekrutacja znajduje się

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów.

Tabelę z terminami określonymi w w/w zarządzeniu nasi uczniowie otrzymali w szkole.

Zmiana Inspektora Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów – Gorce

 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com ; Mariusz  Kucharczyk 791 855 343

 

 

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 1. a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
 2. b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

 

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do swoich danych
 2. b) do ograniczenia przetwarzania
 3. c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

 

W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach, ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów – Gorce

 

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: biurobhpwalbrzych@gmail.com ; Mariusz  Kucharczyk 791 855 343

 

3) Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

 1. a) realizacji zadań wynikających ze statutu Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach
 2. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
 3. c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
 4. d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 1. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
 3. c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 1. d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
 2. e) do przenoszenia danych,
 3. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

10) Zgodnie z obowiązującym prawem Gimnazjum nr 1 w Boguszowie – Gorcach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Świąteczne życzenia

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności  życzymy Wam radości, aby się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Świąteczne prezenty dla małych dzieci

 

Ze świątecznymi  torbami i paczkami pojechała dziś trójka naszej młodzieży do Domu Dziecka w Wałbrzychu. Gimnazjaliści, jak co roku zebrali środki czystości i zabawki by przekazać małym dzieciom. Największą radość sprawiły pluszowe misie, które szybko przełamały ich początkową nieśmiałość. Z podziękowaniem dla młodzieży gimnazjalnej – dyrektor.

 

Jaką wybrać szkołę ponadgimnazjalną?

   26 listopada 2018 r. nasza młodzież klas trzecich spotkała się w ramach zajęć zawodoznawczych z Panią Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju. Uczniowie poznali profile w jakich kształci ta szkoła oraz mogli zadawać pytania związane z warunkami nauki w tej szkole.

   Było to pierwsze spotkanie z tego cyklu. Myślimy, że pomoże to naszej młodzieży w decyzji wyboru dalszej drogi kształcenia.